• Rådsavgjørelse 7. mars 2016: Klage på reklame for Pharmaq’s ISAV vaccine Alpa Ject micro 7 ILA «PHARMAQ» R0316

  Rådsavgjørelse 7. mars 2016: Klage på reklame for Pharmaq’s ISAV vaccine Alpa Ject micro 7 ILA «PHARMAQ» R0316

  Navn på firma som klager: Elanco Animal Health
  Navn på firma som klages inn: PHARMAQ

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder Klage på reklame for Pharmaq’s ISAV vaccine Alpa Ject micro 7 ILA. Saken er innklaget av Advokatfirmaet Haavind på vegne av Elanco Animal Health.

  Hele saksdokumentet fra Rådet R0316

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M097 7. mars 2016:

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Påstand om ulovlig markedsføring

  Pharmaq har informasjon om vaksinen på sin hjemmeside. Det foreligger ikke markedsføringstillatelse for dette produktet. Innklagede viser blant annet til praksis fra EU-Domstolen, og mener at nøktern informasjon på hjemmeside ikke nødvendigvis er reklame for legemidler.

  Rådet er enig i at slik informasjon ikke nødvendigvis er reklame. Imidlertid foreligger det i dette tilfelle ikke markedsføringstillatelse, og pakningsvedlegget er dermed heller ikke godkjent av myndighetene slik det normalt sett er. Videre mener Rådet at det må tillegges vekt at produktet ikke har markedsføringstillatelse og normen for hva som regnes som prelansering er streng. Etter en totalvurdering er Rådet kommet til at dette må anses som reklame.

  Vedtaket medfører at hjemmesiden må endres.

  Klager gis medhold.

  Påstand om ulovlig markedsføring i møter

  Innklagede hevder at klagers påstander om ulovlig markedsføring i møter ikke er korrekte. Her har partene forskjellige oppfatning av hva som faktisk har skjedd. Rådet har vurdert sakens opplysninger, men ikke funnet å kunne konstatere brudd på regelverket.

  Klager gis ikke medhold.

  Påstand om ytterligere markedsføring gjennom media

  Rådets utgangspunkt er at uttalelser til media ikke er markedsføring, men det må alltid foretas en konkret vurdering. Rådet har vurdert saken, men ikke kommet til at det foreligger momenter som tilsier at det konkluderes med markedsføring.

  Klager gis ikke medhold.

  Pharmaq ilegges gebyr kr. 20.000,-