• Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på artikkel i Best Practice << Boehringer Ingelheim>> R0116

  Rådsavgjørelse 6. juni 2016: Klage på artikkel i Best Practice << Boehringer Ingelheim>> R0116

  Saken ble innklaget av MSD (Norge) AS. Gebyr kr 0,-

  Navn på firma som klager: MSD (Norge) AS
  Navn på firma som klages inn: Boehringer Ingelheim AS

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på artikkel i Best Practice. Saken er innklaget av MSD (Norge) AS.

  Kopi av et utdrag av materiellet:
  Empagliflozin reduserer risiko for kardiovaskulær død ved diabetes type 2 i EMPA-REG Outcome ®

  Hele saksdokumentet fra Rådet R0116

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M098 6. juni 2016

  Rådet har behandlet klagen slik:
  Best Practice er ikke et fagfellevurdert tidsskrift. Videre er denne artikkelen skrevet med firmadeltagelse. Det er firmaets ansvar å sørge for at artikler ikke utformes på en slik måte at de er i strid med LMIs regelverk.

  For at noe skal være reklame må det inneholde omtale av et produkt, og omtalen må være fremsatt i den hensikt å fremme salget. Når det gjelder vilkåret om at dette må fremme salget, bemerkes det at det må legges en objektiv norm til grunn basert på materiellets utforming.

  Hva Boehringer, eller firmaets ansatte faktisk har ment er ikke avgjørende, men hva man normalt ville ha hatt som intensjon, vurdert ut ifra artikkelens innhold.

  Rådet har ikke vært stilt overfor denne problemstillingen tidligere, og nøyer seg med å fastslå prinsippet om at firmaene er ansvarlige for innholdet. Rådet gjør legemiddelfirmaene oppmerksomme på at artikler publisert i Best Practice og lignende tidsskrift kan bli bedømt som reklame i tilfelle hvor ansatte skriver artikkelen og hvor teksten anses å være promoverende. Det samme vil gjelde i tilfelle hvor firmaene gir leger i oppdrag å skrive artikler.

  I dette tilfellet har Rådet etter en totalvurdering kommet til at det foreligger brudd på reklamereglene.

  Boehringer Ingelheim ilegges ikke gebyr da dette anses som en prinsippavklaring.