• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Tresiba A0217

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Tresiba A0217

  Rådets ankenemnd avholdt 20. februar 2018 møte i anledning anke fremsatt av Novo Nordisk AS (heretter «Novo Nordisk» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») 6. november 2017 i sak R0217.

  Tilstede i møtet var ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Partene var ikke innkalt til møtet, jf § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

  Etter rådslagning ble det 5. mars 2018 truffet slikt

  Saken gjelder reklame for legemidlet Tresiba; et medikament til behandling av voksne pasienter med diabetes mellitus som markedsføres av Novo Nordisk. Konkret knytter saken seg til en annonse som Novo Nordisk lot komme på trykk i magasinet Dagens Medisin (11/2017 og 12/2017). Annonsen inneholdt flere påstander om Tresibas egenskaper og kvaliteter, blant annet sammenligninger med Sanofi-Aventis AS’ konkurrerende medikament Toujeo.

  Anke Tresiba A0217