• Rådsavgjørelse, fornyet behandling – Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity – Towards a personalized treatment strategy» «Pfizer» A0615 og A0915

  Rådsavgjørelse, fornyet behandling – Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity – Towards a personalized treatment strategy» «Pfizer» A0615 og A0915

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat og Abbvie AS
  Navn på firma som klages inn: Pfizer AS

  Kort sammendrag av klagen:

  Saken gjelder klage på Pfizer møte «Clinical impact of immunogenicity – Towards a personalized treatment strategy» på Bølgen & Moi, Tjuvholmen, onsdag 11. mars 2015 Kl.18.00-20.00 og klage på Pfizers markedsføring: Brudd på Regler for markedsføring punkt 3.01 og 3.05, manglende balansert informasjon og sammenlignende reklame. Saken er innklaget av Rådets sekretariat og Abbvie AS

  Hele saksdokumentet fra Rådet A0615 og A0915

  Rådets kommentarer og konklusjon

  Saken er noe forkortet/redigert av Rådet.

  Anken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M094 5. oktober 2015:

  Rådet har behandlet klagen slik: Når det gjelder realiteten har ikke Pfizer innvendinger mot Rådets bedømmelse. Innvendingene gjelder i hovedsak tolkningen av regelverket med hensyn til utmålingen. Rådet legger til grunn at det ikke er noe krav til gjentagelse eller fare for pasienters liv og helse eller lignende for at Rådet skal ilegge høye geybyrsatser. Rådet kan ilegge det gebyr man finner riktig vurdert ut fra om saken isolert sett fremstår som alvorlig nok. Rådet har ikke funnet å tillegge de øvrige anførsler avgjørende vekt. I denne saken har hensynet til bransjens omdømme vært avgjørende for gebyrets størrelse. Rådet har merket seg anførslene om at SLV også har sanksjonert forholdet, og at en straff fra Rådet dermed vil utgjøre en dobbelt straff. Rådet bemerker at det ikke er uvanlig at en sak som har vært gjenstand for offentlig reaksjon også kan være gjenstand for sanksjoner fra relevant selvsjustisorgan, eller reaksjon fra vedkommendes medlemsorganisasjon. Konklusjon: Anken tas ikke til følge. Gebyrene i de to sakene kr.150.000 og kr. 100.000,- opprettholdes.

  Ankegebyr kr. 20.000,- ilegges.