• Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemnden

  Rådet for legemiddelinformasjon og Ankenemnden

  Legemiddelbransjen opprettet allerede i 1975 et selvjustisorgan. I 2000 ble Rådet for legemiddelinformasjon opprettet av Dnlf (Den norske legeforening) og LMI (Legemiddelindustrien) som et felles uavhengig selvjustisorgan for foreningenes medlemmer. Rådet vedtekter er fastsatt av Dnlf og LMI, senest i februar 2017.

  Vedtekter for Rådet og Ankenemnden

  Rådets virksomhet bygger på en samarbeidsavtale mellom Dnlf og LMI om veiledende retningslinjer for samarbeid mellom legestand og farmasøytisk industri. Rådets virksomhet baserer seg på regler for markedsføring av legemidler og presumeres å alltid være i tråd med offentlige regler og forskrifter.

  Rådet har en uavhengig leder oppnevnt av begge foreninger, samt to personer oppnevnt av LMI, to oppnevnt av Dnlf samt en person oppnevnt av FFO (Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon). Rådet møtes cirka 8 ganger per år, og avgjør saker som gjelder påstand om brudd på LMIs regelverk eller på samarbeidsavtalen mellom Dnlf og LMI.

  Den daglige drift av Rådet skjer i et sekretariat som ligger hos LMI. Her gis daglig rådgivning til LMIs medlemmer og forberedelse av saker til Rådet. Rådets godkjenningsordning som omfatter blant annet utenlandssøknader og konseptgodkjenneleser utføres også av Rådets sekretariat. Videre drives en del av LMIs forskjellige reklamekurs av Rådets sekretariat.

  Alle kan bringe saker inn for Rådet. Det vanlige er at det enten gjøres av konkurrerende firma eller av Rådets sekretariat.

  Rådets sammensetning 2021:

  Oppnevnt av DNLF og LMI:
  Leder: Ane R. Breivega, advokat

  Oppnevnt etter forslag fra FFO:
  Eddy Kjær, Generalsekretær, Stoffskifteforbundet
  Andreas Habberstad, Prosjektleder, FFO (vara)

  LMI har oppnevnt følgende personer:
  Erik Hjelvin, Medisinsk direktør, Pfizer
  André Bregård, General manager, Novo Nordisk
  Ieva Petronyte, Compliance Officer, Eli Lilly (vara)
  Sissel Frønes, Medical Governance Manager, GlaxoSmithKline (vara)

  DNLF har oppnevnt følgende personer:
  Roar Dyrkorn, Overlege, St. Olavs Hospital
  Heidi Glosli, Overlege, OUS
  Ketil Arne Espnes, Seksjonsoverlege, St. Olavs Hospital (vara)
  Knut-Arne Wensaas, Fastlege (vara)

  Ankenemnden

  Saker som dømmes av Rådet kan bringes inn for Rådets ankenemnd. Ankenemnden kan prøve alle sakens sider, herunder faktum. Ankenemnden består av tre personer. Det betales et ankegebyr for å bringe saker inn for ankenemnden.

  På møter i Rådets ankenemnd deltar:
  Leder: Tingrettsdommer Helen Engebrigtsen, Oslo tingrett (leder) oppnevnt av Dnlf og LMI
  Quality & Compliance Coordinator, Jorunn Berge Foss, Fresenius Kabi, oppnevnt av LMI
  Overlege OUS, Kari Kjeldstadli, oppnevnt av Dnlf