• Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Aubagio «Genzyme» R0315

  Rådsavgjørelse 20. april 2015: Klage på reklame for Aubagio «Genzyme» R0315

  Saken ble innklaget av Rådets sekretariat. Gebyr kr 50.000,-.

  Navn på firma som klager: Rådets sekretariat
  Navn på firma som klages inn: Genzyme

  Kort sammendrag av klagen:
  Saken gjelder klage på reklame for Aubagio i Dagens Medisin nr. 2/2015. Saken er innklaget av Rådets sekretariat.

  R0315 Hele saksdokumentet fra Rådet

  Rådets kommentarer og konklusjon

  Saken er behandlet av Dnlf og LMIs Råd for legemiddelinformasjon, i møte M092 20. april 2015:

  Rådet har behandlet klagen slik:

  «Signifikant effekt på årlig attakkrate, vedvarende handikaputvikling og MR parametere» Rådet har vurdert den innsendte dokumentasjonen og er kommet til at reklamen på dette punkt er i tråd med reglene. Klager gis ikke medhold. «Godt tolerert og veldokumentert sikkerhetsprofil» «Godt tolerert» er et relativt begrep. Rådet mener at det er lite egnet på dette produktet sett i forhold til dets egenskaper og effekt. Rådet har kommet til at utsagnet ikke kan brukes. Da det kun er to arbeider det refereres til kan det ikke benyttes utsagn som «veldokumentert». Klager gis medhold. «EFFEKTIV» Begrepet «effektiv» kan normalt sett benyttes i reklamen, men det må være tatt tilstrekkelig forbehold og det må vurderes fra tilfelle til tilfelle hvor dekkende dette faktisk er. I dette tilfellet fremstår «effektiv» som tvetydig og ubalansert. I dette tilfelle vil det være naturlig for leser å tro at produktet er mer effektiv i forhold til annen medisinsk behandling, uten at dette er dokumentert.

  Klager gis medhold. Innklagede ilegges gebyr kr. 50.000,-.