• Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Anoro Ellipta A0417

  Avgjørelse i Rådets ankenemnd – Sak Anoro Ellipta A0417

  Rådets ankenemnd («Ankenemnden») avholdt 4. mai 2018 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS («GSK» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon («Rådet») 15. januar 2018 i sak R0417.

  Tilstede i møtet var Ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Partene var ikke innkalt til møtet, jf § 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

  Etter rådslagning ble det 8. mai 2018 truffet slikt:

  Slutning:
  1.         Anken forkastes for så vidt gjelder klageforhold 1 og 2.

  2.         Anken tas til følge for så vidt gjelder klageforhold 3 og 4.

  3.         GlaxoSmithKline AS ilegges et gebyr på 130 000 kroner.

  4.         Ankegebyr skal ikke ilegges.

  Hele saksdokumentet fra Ankenemnden