• Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Triumeq A2516

  Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Triumeq A2516

  Rådets ankenemnd avholdt 9. mai 2017 møte i anledning anke fremsatt av GlaxoSmithKline AS (heretter «GSK» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») den 18. oktober 2016 i sak A2516.

  Tilstede i møtet var:
  Ankenemndens medlemmer Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin.

  Den ankende part representert av Runhild Gammelsæter, Lea Gjønnes og Sissel Frønes.

  Rådet representert av sekretariatslederen Lars Alnæs.

  De tilstedeværende parter ble gitt anledning til å fremføre sitt syn på de spørsmål som er tatt opp i anken datert 6. desember 2016. Partsrepresentantene forlot deretter møtet og det ble truffet slikt:

  Anke Triumeq A2516