• Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Esbriet A0117

  Avgjørelse i Rådets ankenemd – Sak Esbriet A0117

  Rådets ankenemnd avholdt 17. oktober 2017 møte i anledning anke fremsatt av Roche Norge (heretter «Roche» eller den «ankende part») over vedtak truffet av Rådet for legemiddelinformasjon (heretter «Rådet») den 27. mars 2016 i sak R0117.

  Tilstede i møtet var ankenemndens medlemmer: Jan-Fredrik Wilhelmsen (leder), Tove Karlsrud og Knut E. A. Lundin. Sistnevnte var tilsted per epost og telefon. Partene var ikke innkalt til møtet, jf§ 5-3 nr. 5 i vedtektene for Rådet og Ankenemnden.

  Det ble truffet slikt

  Vedtak:

  Saken gjelder markedsføringen av produktet Esbriet, et medikament til behandling av voksne pasienter med idiopatisk lungefibrose. Konkret knytter saken seg til en annonse inntatt i Tidsskrift for Den norske Legeforening 2016; 136: 1347 med blant annet følgende innhold og utforming:

  Anke Esbriet A0117