• Legemiddelindustriens bransjereglerKrav til reklame til dyrehelsepersonell

  Krav til reklame til dyrehelsepersonell

  Reklame for reseptpliktige legemidler kan bare rettes mot veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag og andre faggrupper etter departementets nærmere bestemmelse. Reklamen skal være fyllestgjørende.

  Reklamen skal inneholde opplysninger på følgende punkter:

  • navn på legemidlet samt doseringsform og styrke
  • navn på alle virkestoff skal trykkes med tydelige typer og gis en fremtredende plass
  • navn på innehaver av markedsføringstillatelse og produsent
  • godkjent bruksområde
  • kontraindikasjoner
  • bivirkninger, forsiktighetsregler, tilbakeholdelsestid og interaksjoner
  • dosering
  • pakningsstørrelse(r)
  • reseptgruppe, forskrivningsregler og utleveringsbestemmelser

  Ytterligere dokumentasjon av legemidlets egenskaper og virkninger må skje ved henvisning til vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottakeren av reklamen f.eks. fagtidsskrifter, oppslagsbøker og publiserte kongressreferater. Tidsskrifter uten faglig kvalitetssikring (referee) aksepteres ikke som vitenskapelig kilde, heller ikke firmainterne forskningsrapporter. Informasjon fra vitenskapelige tidsskrifter skal være nøyaktig gjengitt og ikke være trukket lenger enn det originalforfatteren selv gjør. For enhver dokumentasjon som brukes i reklamesammenheng, skal det angis den dato da dokumentasjonen ble utarbeidet eller sist revidert.

  Reklame kan alternativt fremmes som påminnelsesreklame (reminder) og skal da bare inneholde legemidlets navn og generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn.