• Legemiddelindustriens bransjereglerMarkedsføring av veterinærmedisinske legemidler

  Markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

  Markedsføring av veterinærmedisinske legemidler

  Dokumentveiledning og virkeområde

  Legemiddelindustriens hovedoppgave er å utvikle nye og effektive legemidler og forbedre eksisterende legemidler, samt gjøre disse kjent på en slik …

  Definisjon av reklame

  Med reklame for legemidler, herunder også vaksiner, forstås enhver form for oppsøkende informasjonsvirksomhet, kampanjer, holdningspåvirkning og andre tiltak som har …

  Regler om reklame

  Bestemmelsene i dette kapitlet får anvendelse ved alle former for markedsføring mellom produsent/leverandør og dyrehelsepersonell eller allmennhet, herunder konferanser, møter …

  Alminnelige bestemmelser

  Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må …

  Krav til reklame til allmennheten

  Reklame for legemidler til allmennheten er bare tillatt for ikke-reseptpliktige (reseptfrie) legemidler eller legemidler i pakninger som er unntatt fra …

  Nærmere krav til reklame til allmennheten

  Følgende informasjon skal alltid være med i reklame til allmennheten: legemidlets navn, samt navn på virkestoff (fellesnavn) dersom legemidlet inneholder …

  Krav til reklame til dyrehelsepersonell

  Reklame for reseptpliktige legemidler kan bare rettes mot veterinærer, fiskehelsebiologer, samt studenter i disse fag og andre faggrupper etter departementets …

  Forbud mot utilbørlig påvirkning av dyrehelsepersonell

  Reklame til dyrehelsepersonell må ikke være forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form for ytelser …

  Arrangementer og forpleining

  Forpleining kan kun tilbys dyrehelsepersonell i forbindelse med arrangementer og skal være begrenset til reise, måltider, overnatting og nødvendige deltageravgifter. …

  Krav til utdeling av gratisprøver

  For utlevering av gratisprøver av legemidler gjelder følgende regler: Prøvene må bare utleveres til veterinær og fiskehelsebiolog. For reseptpliktige legemidler …

  Ansatte i farmasøytisk virksomhet

  Ansatte i farmasøytisk industri skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av firmaet de er ansatt i, og skal …

  Kontroll og sanksjoner

  Markedsføring av legemidler til dyr og fisk er underlagt kontroll og sanksjoner av Rådets for legemiddelinformasjon.