• Legemiddelindustriens bransjeregler8.10 Visuelle fremstillinger, sitater, tabeller og illustrasjoner

  8.10 Visuelle fremstillinger, sitater, tabeller og illustrasjoner

  Når det i Reklame brukes visuelle fremstillinger , sitater, tabeller og illustrasjoner hentet eller basert på vitenskapelige arbeider, må disse gjengis lojalt med nøyaktig kildeangivelse. Dersom de er modifisert, skal dette fremgå.

  Illustrasjoner i form av bilder eller andre visuelle virkemidler som firmaet benytter i Reklame må ikke gi et misvisende bilde av et Legemiddels egenskaper eller verdi eller på annen måte virke villedende eller spille på sterke effekter.

  Veiledning
  Informasjon fra vitenskapelige arbeider skal være nøyaktig gjengitt og ikke være trukket lenger enn det originalforfatteren selv gjør.
  Alle sitater, figurer og tabeller må gjengis nøyaktig. Modifiseringer kan kun gjøres dersom dette ikke forstyrrer originalartikkelens hovedbudskap, eller dersom endringer er nødvendig for å unngå brudd på Reklamereglene.
  Ved bruk av studier skal som hovedregel alltid studiens hovedresultat presenteres, med mindre det antas kjent eller det finnes tungtveiende grunner til å utelate dette. Sekundære resultater kan presenteres så lenge det ikke gir et uriktig bilde av Legemiddelets egenskaper. Tilsvarende skal kliniske «harde» endepunkter alltid vektlegges fremfor surrogatendepunkter.
  Det anbefales å bruke underliggende studier i stedet for sammendrag der hvor det er mulig.
  Det skal tas hensyn til artikkelens vitenskapelige formål ved bruk av referanse. Informasjon skal ikke tas ut av sin sammenheng på en villedende måte.
  Alle data som direkte eller indirekte omhandler Legemiddelets kliniske effekt eller sikkerhetsprofil skal inneholde statistiske beregninger. Antall (n), konfidensintervall, p-verdi og punktestimat skal alltid oppgis der disse er publisert, alternativt må det klart fremgå at det ikke er gjort statistiske beregninger.