• Legemiddelindustriens bransjeregler8.1 Generelle krav

  8.1 Generelle krav

  Reseptpliktige Legemidler kan kun markedsføres overfor Helsepersonell.

  Reklame for Legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler.

  Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et Legemiddels egenskaper og medisinske verdi.

  Reklamen må ikke føre til bruk av Legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.

  Reklamen skal være datert og samsvare med SPC.

  Veiledning
  Kravet til nøkternhet og saklighet betyr at Reklamen skal være objektiv, realistisk og vitenskapelig. Påstander skal kunne dokumenteres og konkretiseres. Påstander om effekt skal følges av tallfestede effektparametere, og begreper som «unik» eller «optimal» skal ikke brukes uten gyldig referanse.
  Reklamen skal fremme rasjonell bruk ved at den er i samsvar med SPC og relevante behandlingsretningslinjer innenfor det aktuelle terapiområdet. 
  Eksempel på datering: MM/ÅÅÅÅ, DD/MM/ÅÅ eller DD/Måned/ÅÅ.