• Legemiddelindustriens bransjeregler7.6 Obligatorisk informasjon i Reklame til allmennheten

  7.6 Obligatorisk informasjon i Reklame til allmennheten

  Følgende informasjon skal alltid være med i Reklame til allmennheten:

  a) Legemidlets navn, samt navn på virkestoff (fellesnavn) dersom Legemidlet inneholder bare ett virkestoff

  b) informasjon som er nødvendig for riktig bruk av Legemidlet, herunder bruksområde og viktige forsiktighetsregler/advarsler

  c) henstilling til brukeren om å lese nøyaktig på pakningen og i pakningsvedlegg

  Veiledning
  Det kreves ikke referanse for obligatorisk informasjon.
  b) informasjon som er nødvendig for riktig bruk av Legemidlet, herunder bruksområde og viktige forsiktighetsregler/advarsler
  Det er viktig at Reklame fremstår balansert.
  Dette kravet innebærer blant annet at informasjon som er nødvendig for riktig bruk av et Legemiddel, herunder bruksområde og viktige forsiktighetsregler/advarsler gis plass og synlighet i Reklamen.
  Slik informasjon kan f.eks. omfatte tekst av typen «bør ikke brukes av barn under 3 år» og «oppsøk lege hvis plagene ikke har blitt bedre etter 1 uke» osv. Andre eksempler kan være opplysning om at Legemidlet ikke skal brukes av personer med nedsatt spesifikk funksjon eller som har eller har hatt spesifikk sykdom eller lidelse.
  Det er målgruppen Reklamen rettes mot som er avgjørende for hvordan obligatorisk informasjon må utformes.
  Innhold i obligatorisk informasjon for reseptfrie legemidler vil derfor variere:
  1) Ved reklame for reseptfrie legemidler til Helsepersonell – obligatorisk informasjon utformes etter 8.2
  2) Ved reklame for reseptfrie legemidler til Annet helsepersonell i forbindelse med tverrfaglige møter – obligatorisk informasjon utformes etter 8.2
  3) Ved reklame for reseptfrie legemidler til Annet helsepersonell og andre faggrupper som ikke er Helsepersonell (ikke tverrfaglig møte) – obligatorisk informasjon utformes etter kapittel 7.
  4) Ved reklame for reseptfrie legemidler til allmennhet – obligatorisk informasjon utformes etter kapittel 7.