• Legemiddelindustriens bransjeregler5.3 Digital kommunikasjon, lyd og bilde

  5.3 Digital kommunikasjon, lyd og bilde

  Markedsføringshenvendelser til fysiske personer ved e-post eller andre elektroniske kommunikasjonsmetoder rettet mot enkeltindivid er som hovedregel bare tillatt dersom mottakeren har forhåndssamtykket til dette.

  Ved kommunikasjon i form av lyd og bilde, herunder opptak, film, podcast og interaktiv kommunikasjon som f.eks. live stream, skal obligatorisk informasjon deles i samsvar med bestemmelsene i henholdsvis punkt 5.2.3 eller 5.2.4 over.

  Veiledning
  Om samtykke se markedsføringsloven (LOV-2009-01-09-2) § 15 flg. og personopplysningsloven m.m. (LOV-2018-06-15-38).
  Reglene om innhold, formkrav, tilgangsbegrensninger m.v. gjelder uavhengig av plattform som benyttes, det være seg nettsted/-side, blogg, podkast, app o.l.
  Generelt gjelder her som ellers at alle steder der firma har innflytelse har firma et ansvar, også ved bruk av ekstern tredjepart. Tredjepartsanvaret innebærer at en tredjepart ikke kan gå lenger i sine ytringer på vegne av Medlemsfirma, enn firma selv ville kunne gjort.
  Når Medlemsfirma lager og legger ut en podkast, må Medlemsfirma sikre at podkasten har en tydelig definert målgruppe. Podkast som inneholder Reklame for reseptbelagte legemidler vil kunne gjøres tilgjengelig for Helsepersonell.
  Blogg bør kun benyttes for å fremme Helse- og sykdomsinformasjon. Dette grunnet legemiddelforskriften §13-6 f, «reklame for legemidler til allmennheten må ikke inneholde materiale som henviser til anbefalinger fra forskere, helsepersonell, eller personer som verken er forskere eller helsepersonell, men i kraft av sin anseelse kan fremme bruken av et legemiddel».