• Legemiddelindustriens bransjeregler27.4 Inntektsbegrensning

  27.4 Inntektsbegrensning

  De samlede inntektene fra legemiddelindustrien skal ikke overstige 15 % av Pasient- og brukerorganisasjonens årlige budsjett.

  For Pasient- og brukerorganisasjon med begrenset omsetning, skal de samlede inntekter fra legemiddelindustrien ikke overstige 40 % av årlig budsjett. Med begrenset omsetning menes Pasient- og brukerorganisasjoner med budsjett som er lavere enn kr 250 000.- per år.

  Veiledning
  Det anbefales at Medlemsfirma i avtalen med Pasient- og brukerorganisasjonen inntar en klausul om inntektsbegrensningen.
  NOTE:
  Kapittel 27 Kontakt med pasient-organisasjoner
  Ansatte i farmasøytisk industri skal ikke ha tillitsverv i pasient- og brukerorganisasjoner, med mindre det er åpenbart at det ikke foreligger uheldige bindinger.
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser.
  Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  Om forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.8