• Legemiddelindustriens bransjeregler27.3 Regler for samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner

  27.3 Regler for samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner

  27.3.1 Former for samarbeid

  Et Medlemsfirma kan samarbeide med Pasient- og brukerorganisasjoner for å støtte deres arbeid, herunder å bistå med informasjon til allmenhet, pasienter og pårørende, samt dra nytte av deres kompetanse.

  Tre former for samarbeid er tillatt: Samarbeidsprosjekt som beskrevet i 27.3.2, annonse- og standkjøp som beskrevet i 27.3.3, samt ordinært medlemskap og abonnement på medlemsblad.

  Former for samarbeid er beskrevet i kapittel 20, 21 og 22.

  27.3.2 Samarbeidsprosjekt   

  Pasient- og brukerorganisasjoner og Medlemsfirma kan samarbeide om pasient- og brukerrettede prosjekter. Det skal organiseres som et eget prosjekt med budsjett og nedfelles i skriftlig avtale som beskriver prosjektet, inkludert reell markedsverdi av partenes innsats.

  Skriftlig avtale skal være signert av rette vedkommende hos begge parter før prosjektstart.

  Det er et vilkår at begge parter bidrar i prosjektet. Innsatsfordelingen skal avspeile at begge parter er å anse som likeverdige partnere. Det åpnes for at Pasient- og brukerorganisasjonens bidrag i et samarbeidsprosjekt er timebasert arbeidsinnsats, som skal beregnes etter reell markedsverdi.

  I forbindelse med det avtalte prosjektet kan Medlemsfirmaet yte økonomisk bidrag til sekretariatsfunksjonen til en Pasient- og brukerorganisasjon, men skal ikke overta den praktiske administrasjonen av denne.

  27.3.3 Annonse- og standkjøp 

  Et Medlemsfirma kan kjøpe annonser i Pasient- og brukerorganisasjonens tidsskrifter eller nettsider. Et Medlemsfirma kan også kjøpe standplass på Pasient- og brukerorganisasjonens arrangementer i tråd med kapittel 16.2.

  Kjøpet skal være til markedspris og foregå på en slik måte at hverken samfunnet eller organisasjonens medlemmer kan trekke uavhengigheten eller integriteten til Pasient- og brukerorganisasjonen(e) og Medlemsfirma(ene) i tvil.

  27.3.4 Eksklusivitetsavtaler er ikke tillatt 

  Et Medlemsfirma skal ikke kreve å være den eneste samarbeidsparten i et prosjekt av betydning i regi av en Pasient- og brukerorganisasjon.

  NOTE:
  Kapittel 27 Kontakt med pasient-organisasjoner
  Ansatte i farmasøytisk industri skal ikke ha tillitsverv i pasient- og brukerorganisasjoner, med mindre det er åpenbart at det ikke foreligger uheldige bindinger.
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser.
  Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  Om forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.8