• Legemiddelindustriens bransjeregler27.2 Forbud mot markedsføring

  27.2 Forbud mot markedsføring

  Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige Legemidler overfor andre enn Helsepersonell, jf. punkt 8.1. Ansvaret for at samhandling, herunder materiell som deles med Pasient- og brukerorganisasjoner, er i overenstemmelse med reklamereglene, tilligger Medlemsfirmaets reklameansvarlige, jf. punkt 29.1.

  Alle Medlemsfirmaer skal ha en intern godkjennelsesprosess for avtaler med Pasient- og brukerorganisasjoner.

  NOTE:
  Kapittel 27 Kontakt med pasient-organisasjoner
  Ansatte i farmasøytisk industri skal ikke ha tillitsverv i pasient- og brukerorganisasjoner, med mindre det er åpenbart at det ikke foreligger uheldige bindinger.
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser.
  Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  Om forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.8