• Legemiddelindustriens bransjeregler27.1 Prinsipper for samarbeid

  27.1 Prinsipper for samarbeid

  Samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner skal skje på en slik måte at følgende er ivaretatt:

  Pasient- og brukerorganisasjoner skal være uavhengig. I forbindelse med samarbeid med legemiddelindustrien skal det ikke legges føringer på faglige og interessepolitiske oppfatninger som Pasient- og brukerorganisasjonen har.

  All samhandling med Pasient- og brukerorganisasjonen skal være basert på gjensidig respekt. Oppfatninger og beslutninger fra hver av partene skal ha lik betydning og vekt.

  Et Medlemsfirma skal ikke samarbeide med en Pasient- og brukerorganisasjon i den hensikt å utilbørlig fremme salg, bruk eller omtale av et bestemt Legemiddel.

  Hensikten med et samarbeid må være offentlig tilgjengelig. Både finansiell og ikke-finansiell støtte skal fremgå tydelig.

  Medlemsfirmaer skal oppfordre til at Pasient- og brukerorganisasjonen får inntekter fra flere kilder.

  Samarbeid må være i overenstemmelse med kapittel 13 om gaveforbud og 14 om informasjons- og utdanningsmateriell og hjelpemidler.

  NOTE:
  Kapittel 27 Kontakt med pasient-organisasjoner
  Ansatte i farmasøytisk industri skal ikke ha tillitsverv i pasient- og brukerorganisasjoner, med mindre det er åpenbart at det ikke foreligger uheldige bindinger.
  Medlemsfirmaer skal ikke påvirke teksten i materiellet fra Pasient- og brukerorganisasjonen på en slik måte at det favoriserer egne forretningsinteresser.
  Dette hindrer ikke firmaene i å rette på faktiske feil. Pasient- og brukerorganisasjoner kan be firmaer om utkast til tekst fra et åpent og vitenskapelig perspektiv.
  Om forbudet mot utilbørlig påvirkning vises til veiledning til punkt 14.8