• Legemiddelindustriens bransjeregler26.6 Offentliggjøring av bidrag til Pasient- og brukerorganisasjoner

  26.6 Offentliggjøring av bidrag til Pasient- og brukerorganisasjoner

  Alle Medlemsfirmaer må årlig offentliggjøre en liste over Pasient- og brukerorganisasjoner de gir økonomiske og signifikante ikke-økonomiske bidrag til.

  For rapportering, offentliggjøring og oppbevaringsplikt gjelder reglene i punkt 26.2 så langt de passer.

  Rapportering skal omfatte en kort beskrivelse av bidraget slik at det er lett å forstå betydningen av bidraget. Beskrivelsen skal omfatte navn på Pasient- og brukerorganisasjonen.

  For prosjektstøtte skal i tillegg følgende oppgis:

  • De totale kostnadene oppgitt i beløp.
  • For signifikante, ikke-økonomiske bidrag og som ikke kan oppgis i verdi, skal det på en klar og tydelig måte beskrives hvilken nytte Pasient- og brukerorganisasjonen har av bidraget.

  For oppdrag skal i tillegg følgende oppgis:

  • Det totale beløp utbetalt til hver enkelt Pasient- og brukerorganisasjon i rapporteringsperioden.

  De skriftlige avtalene med Pasient- og brukerorganisasjoner skal inneholde en klausul om åpenhet om tjenester som blir utført av Medlemsfirmaet.

  Ovenstående får ikke anvendelse for konfidensiell informasjon.

  Veiledning
  Bestemmelsene gjelder alle typer overføringer, herunder også kjøp av standleie og annonseplass m.v.
  Avtaler om bidrag skal være offentlig tilgjengelige, slik at det ikke skapes forestillinger om uheldige bindinger mellom industri og pasient- og brukerorganisasjoner.
  Skjema for offentliggjøring til Pasient- og brukerorganisasjoner (som er frivillig å bruke) finnes på digitalis.