• Legemiddelindustriens bransjeregler26.7 Metodenotat

  26.7 Metodenotat

  Medlemsfirmaene skal publisere en sammenfatning av de metoder det har brukt for å oppgi beløpene.

  For rapportering av verdioverføringer til Helseorganisasjoner og Helsepersonell skal sammenfatningen beskrive kategoriseringen av verdioverføringene og i hvilket format de offentliggjøres, f.eks. merverdiavgift og andre skatterettslige opplysninger, valutaeffekter, samt andre opplysninger som kan påvirke størrelsen på beløpene.

  For rapportering av bidrag til Pasient- og brukerorganisasjoner skal Medlemsfirma oppgi metodene brukt ved publisering og identifisering av overføringer til Pasient- og brukerorganisasjoner.

  Veiledning
  Alle firmaene skal utarbeide et metodenotat. Det kan utarbeides ett felles notat som beskriver prinsipper for offentliggjøring av verdier/bidrag til Helseorganisasjoner, samt Helsepersonell og Pasient- og brukerorganisasjoner, eller det kan utarbeides to separate notater knyttet til de ulike rapportene.  Formålet er å forklare hvordan firmaet har bygget opp sine opplysninger. Notatet skal være tilgjengelig sammen med offentliggjøringsskjemaet. Notatet skal inneholde opplysninger om hvordan firmaet håndterer sine opplysninger.
  Eksempler på hva som kan være relevant å ha med er:
  • beregningsmetoder for beløp
  • redegjørelse for behandling av sensitiv informasjon
  • redegjørelse for hvordan verdioverføringer over landegrensene offentliggjøres
  • grense for hva som er oppgitt osv. (grensen mellom reseptfrie/reseptpliktige Legemidler eller typer Helsepersonell/Helseorganisasjon)
  • hvordan kontrakter som går over flere år behandles
  • andre opplysninger som er aktuelle i forbindelse med offentliggjøringen
  • måten ikke-intervensjonsstudier rapporteres
  • måten indirekte verdioverføringer til en tredjepart utenom Helsepersonell og Helseorganisasjoner rapporteres
  Listen er ikke uttømmende. Innholdet i metodenotatet er Medlemsfirmaets ansvar.