• Legemiddelindustriens bransjeregler26.4 Individuell rapportering om verdioverføringer til Helseorganisasjoner og personlige mottakere

  26.4 Individuell rapportering om verdioverføringer til Helseorganisasjoner og personlige mottakere

  26.4.1 Innhold og forutsetninger for individuell rapportering

  Det som skal rapporteres er:

  • Fullstendig navn på Helsepersonell
  • For Helseorganisasjon: registreringssted
  • For Helsepersonell: sted for den vesentlige praksisen
  • Land for den vesentlige praksisen
  • Fysisk adresse for den vesentlige praksisen
  • Verdioverføringer knyttet til overføringer som nevnt i henholdsvis 26.4.2 eller 26.4.3

  All rapportering skal skje på EFPIAs standardskjema.

  26.4.2  Individuell rapportering om Helseorganisasjon

  Ved overføring til en Helseorganisasjon skal rapportering skje på individuelt nivå i følgende tilfeller:

  a) Støtte (se kapittel 19)

  b) Kjøp i forbindelse med arrangementer (kapittel 17), dekning av eventuelle deltakeravgifter og reise- og oppholdsutgifter skal oppgis som egne poster i skjemaet. (indirekte støtte)

  c) Betaling for oppdrag (kapittel 20). Honorar for oppdrag og dekning av utgifter skal oppgis som to selvstendige poster i skjemaet.

  26.4.3  Individuell rapportering om Helsepersonell

  Verdioverføringer til Helsepersonell skal offentliggjøres individuelt, av firma, med mindre annet følger av lov.

  Ved verdioverføring til Helsepersonell skal rapportering på individuelt nivå skje i følgende tilfeller:

  a) Støtte til utgifter i forbindelse med arrangementer, slik som deltakeravgifter og reise- og oppholdsutgifter (skal oppgis som egne poster i skjemaet (indirekte støtte))

  b) Betaling for konsulentoppdrag (kapittel 21, 22) som ikke omfattes av bestemmelsene om aggregert rapportering. Honorar for oppdrag og dekning av reise- og oppholdsutgifter skal oppgis som to selvstendige poster i skjemaet.

  Veiledning
  26.4.1 Innhold og forutsetninger for individuell rapportering
  Helseorganisasjon eller Helsepersonell?
  Medlemsfirma bør beskrive hvordan firmaet kategoriserer verdioverføringer til enkeltpersonforetak (ENK) i metodenotatet, jf. punkt 26.6. Avhengig av mottaker av verdioverføring anbefaler LMI å følge disse offentliggjøringsprinsippene:
  • Verdioverføringer til enkeltpersonforetak skal offentliggjøres under Helsepersonell, med mindre det ville være teknisk vanskelig å gjennomføre for enkelte medlemsfirmaer. Verdioverføringer som går til firmaer (f.eks. AS eller ANS) eid av en eller flere personer, skal offentliggjøres under Helseorganisasjonens navn.
  26.4.2 Individuell rapportering om Helseorganisasjon
  Både direkte og indirekte verdioverføringer til Helseorganisasjoner skal offentliggjøres. Der verdioverføringen går til eksempelvis kongressarrangør (som bistår Helseorganisasjon med praktisk organisering av aktivitet som støttes), skal det offentliggjøres på følgende måter:
  • Verdiene offentliggjøres under Helseorganisasjons navn (man kan sette navn av kongressarrangør i parentes); eller
  • Verdiene offentliggjøres under kongressarrangør (i disse tilfellene skal navn på Helseorganisasjon som får nytte av verdien offentliggjøres i parentes).
  26.4.3  Individuell rapportering om Helsepersonell
  For Helsepersonell som er ansatt i helseforetak vil reglene i kapittel 17 komme til anvendelse, og dermed vil ikke alternativene i 26.4.3 bokstav a) om støtte til utgifter i forbindelse med arrangementer, slik som deltakeravgifter og reise- og oppholdsutgifter, være relevante. Bokstav a) kan imidlertid komme til anvendelse for f.eks. privatpraktiserende leger. Medlemsfirmaet kan redegjøre ytterligere for denne arten av verdioverføringer i sitt metodenotat, jf. punkt 26.7.
  Verdioverføringer til Helsepersonell skal offentliggjøres individuelt.
  Personvernlovgivningen, som kan variere fra land til land, legger føringer for hvorvidt fullstendige opplysninger kan offentliggjøres. Legg merke til at helsepersonellnummer og personnummer ikke skal offentliggjøres i Norge.
  Etter vurdering av Datatilsynet, samt lagt til grunn i avtale med Den norske legeforening, forventes hjemmelsgrunnlaget for behandling av persopplysninger til Helsepersonell (slik som innhenting, lagring og publisering av personopplysningene) knyttet til verdioverføringer å være berettiget interesse. (Se personopplysningsloven § 1 og GDPR artikkel 6 nr.1 bokstav f).
  Dette betyr at samtykke ikke innhentes for dette formål.
  Medlemsfirmaene har en berettiget interesse i offentliggjøring av verdiverføringene som medfører at behandlingen av personopplysningene, herunder offentliggjøring av verdioverføringene til Helsepersonell, er nødvendig. Se i den forbindelse bla. de hensyn som ligger bak EFPIAs regelverk og krav om offentliggjøring, og Stortingets behandling av sak om dette i 2019. Samtidig veier ikke Helsepersonells eventuelle interesser i hemmelighold eller deres grunnleggende rettigheter/friheter tyngre enn de berettigede interessene bak offentligjøring.
  Dersom det er helt spesielle forhold knyttet til det enkelte Helsepersonell, kan det gi grunnlag for å protestere mot offentligjøringen (se vilkår som følger av GDPR artikkel 21). Dersom slike omstendigheter foreligger, skal verdioverføringen rapporteres aggregert. Imidlertid skal enhver Helsepersonell ved inngåelsen av samarbeid med Medlemsbedrifter, som omfatter verioverføring, bli gjort oppmerksom på at offentliggjøring vil finne sted. Det vil således være få grunner til å protestere mot offentliggjøring i etterkant.
  Medlemsfirma må inkorporere nytt hjemmelsgrunnlag i interne personverndokumenter/prosedyrer.
  Helsepersonell skal gis informasjon i henhold til lovgivningen, bla. om sine rettigheter, se GDPR art. 13.
  Informasjon om behandling av personopplysninger skal foretas på følgende måter:
  • inkorporering i avtaler ved samhandlingen mellom helsepersonell og industri
  • inkorporere i industriens invitasjoner at samhandling forutsetter offentliggjøring av informasjon om verdioverføringer
  • informasjon på firmaenes nettsteder
  • offentlig tilgjengelig informasjon på norsk eller engelsk
  Informasjonen må fremgå i all relevant korrespondanse til mottakere.
  Det må videre opplyses om at personopplysningene i rapporteringene vil være offentlige i 3 år og oppbevares av legemiddelfirmaet i 7 år. Varighet av offentliggjøring og oppbevaring er viktige premisser for hjemmelsgrunnlaget.
  Ved informasjon til Helsepersonell kan følgende standardmal benyttes:
  «Selskapet vil offentliggjøre opplysninger om verdioverføringer (honorar for oppdrag, reisegodtgjørelse/dekning av reisekostnader/opphold m.m.) du mottar fra selskapet i landet der du er sysselsatt, i tråd med EFPIAs regelverk og nasjonale bransjeregler.
  Opplysningene vil i utgangspunktet offentliggjøres med hjemmel i berettiget interesse.
  Opplysninger som offentliggjøres vil være mottakers navn, arbeidsgiver, samt året for verdioverføringen, ytelsens natur og verdien på overføringen som mottas fra selskapet. Personnummer eller helsepersonellnummer publiseres ikke. Offentliggjøring vil finne sted på selskapets nettsider, samt gjennom en felles gateway driftet at den lokale foreningen for legemiddelselskaper.
  Offentliggjøring av opplysningene ivaretar en rekke allmenne hensyn, herunder pasienter, helsetjenesten, industrien og helsepersonell gjennom å:
  • sikre det offentliges tillit til helsepersonells integritet og uavhengighet
  • sikre folkehelsen gjennom å belyse helsepersonells ansvar for avgjørelser som påvirker pasienters behandlingsløp
  • vise dedikasjon til løpende videreutdanning og oppdatering av helsepersonell som igjen sikrer bedre ivaretakelse av pasienter.»