• Legemiddelindustriens bransjeregler17.2 Firmaarrangerte møter

  17.2 Firmaarrangerte møter

  Invitasjoner til kurs, faglige møter og lignende som arrangeres av Medlemsfirma skal alltid gå til leverandørkontakter ved helseforetaket og til ordinært postmottak.

  Medarbeidere i helseforetakene kan delta på aktiviteter under forutsetning av at tiltaket er godkjent av helseforetaket. Ansvar for klarering tilligger den enkelte medarbeider ved helseforetaket.

  Reise- og oppholdsutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av det enkelte helseforetak. Denne bestemmelsen gjelder ikke ved reiser over kortere strekninger hvor det praktisk ligger til rette for fellestransport. Nøktern bespisning i forbindelse med faglige arrangementer kan tillates, jf. punkt 18.4.

  Det må klart fremgå av møteinvitasjoner og lignende at den ansatte må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet, og dersom aktuelt, må det opplyses om at helseforetaket skal dekke reise og opphold.

  Veiledning
  Digital informasjon om faglige møter/seminarer mm.
  Kapittel 17 gjelder invitasjoner til helsepersonell på helseforetak. Kapittelet er ikke til hinder for håndtering av digital informasjonsstrøm i tråd med denne veiledningen.
  Ved digital informasjon om faglige møter/seminar formidlet til ansatte på helseforetak gjelder følgende:
  1. Medlemsfirma kan informere om møter/seminar i for eksempel elektroniske nyhetsbrev, e-post, sosiale medier eller annonser på nettsteder.
  Medlemsfirma er ansvarlig for at informasjonen som utarbeides er i tråd med rutiner som fremgår av samarbeidsavtalen mellom LMI og de regionale helseforetakene.
  Informasjon om møter spesifikt rettet mot et helseforetak, sykehusavdeling eller ansatte regnes som invitasjon og må følge de ordinære rutiner for invitasjoner til helseforetak. Mottaker må ha samtykket til bruk av e-postadresse. Medlemsfirma er ansvarlig for at behandling av personopplysninger foregår i henhold til personopplysingsloven.
  2. Den ansatte må selv sikre at deltagelse er i henhold til arbeidsplassens interne rutiner. Der invitasjon forutsetter avklaring med arbeidsgiver, anbefales at dette fremgår av industriens invitasjon / påmeldingsskjema.
  3. Medlemsfirma skal ikke invitere på en slik måte at fullmaktsregimet på det enkelte sykehus utfordres.
  NOTE:
  Dette kapittelet inneholder enkelte særbestemmelser om kontakt mellom Medlemsfirma og ansatte på offentlige sykehus. Alle øvrige bestemmelser i Reglene som gjelder Helsepersonell får også anvendelse for Helsepersonell som er ansatt på offentlige sykehus.