• Legemiddelindustriens bransjeregler16.3 Arrangementer som arrangeres av Helsepersonellforening. Konseptgodkjenning.

  16.3 Arrangementer som arrangeres av Helsepersonellforening. Konseptgodkjenning.

  Konseptgodkjenning

  Det gjelder særlige vilkår for finansiering av arrangementer som arrangeres i Norge av norskregistrerte Helsepersonellforeninger.

  16.3.1   Konseptgodkjenning

  Et Medlemsfirma kan være med å finansiere arrangement som arrangeres av norsk Helsepersonellforening bare dersom arrangementet på forhånd er konseptgodkjent av sekretariatet i Rådet.

  Orientering om finansiering av konseptgodkjent arrangement skal sendes til soknader@lmi.no

  Medlemsfirma skal ved kontraktsinngåelse med Helsepersonellforening, om finansiering av konseptgodkjent arrangement, orientere LMI om dette. Det er nødvendig med navn på arrangement, samt dato for avholdelsen av arrangementet. Medlemsfirma skal ikke orientere LMI om bidragets innhold, omfang eller karakter.

  Det er Helsepersonellforeningen som søker om konseptgodkjenning.

  16.3.2   Vilkår for konseptgodkjenning

  Vilkår for konseptgodkjenning:

  1. Alle vilkår i punkt 16.2 skal være oppfylt
  2. Helsepersonellforeningen som er arrangør, er en registrert forening med norsk organisasjonsnummer
  3. Reise, opphold og kursavgift for deltakerne skal dekkes av deltaker selv eller av deltakers arbeidsgiver, ikke av arrangør
  4. Arrangementet finner sted i Norge eller, for digitale arrangementer, er rettet mot helsepersonell i Norge.
  5. Budsjettet viser at arrangementet høyst vil ha et overskudd på 10% av inntektene
  6. Ved arrangement som nødvendiggjør reise, skal det faglige programmet utgjøre minimum 5 timer per dag, med unntak av reisedag der kravet er minimum 3 timer.

  Dersom samlet bidrag fra alle Medlemsfirma er under 10% av arrangementets totale budsjett, kan det etter Sekretariatets nærmere vurdering konseptgodkjennes selv om vilkårene i 16.2 (vii) og 16.3.2 (v) ikke er oppfylt.

  Avslag på søknad om konseptgodkjenning skal begrunnes.

  16.3.3   Offentliggjøring

  Når et arrangement er konseptgodkjent, vil dette bli offentliggjort på Digitalis.

  Veiledning
  Søknader om konseptgodkjenning behandles 1 dag per uke. Elektronisk søknad sendes inn via Søknad må sendes inn minimum 60 dager før arrangementet er tenkt avholdt. Program og invitasjon til utstiller må vedlegges.
  Hvis søknaden er feil utfylt eller tilleggsmateriell mangler vil søker motta melding om dette.
  Rådets sekretariat vil sende godkjent søknad til arrangøren av arrangementet samt at godkjenningen blir offentliggjort på Digitalis.
  Søknader som ikke blir innvilget vil ikke bli lagt ut på Digitalis.
  LMI fakturerer Medlemsfirma  beløp fastsatt av Styret per arrangement som Medlemsfirma finansierer. Per 2021 er beløpet NOK 1000.-. Beløpet faktureres fortløpende.