• Legemiddelindustriens bransjeregler16.2 Tillatte tredjepartsarrangement

  16.2 Tillatte tredjepartsarrangement

  Et Medlemsfirma kan være med å finansiere arrangement som omfattes av dette kapittel dersom det arrangeres av en juridisk enhet (det vil si at arrangøren må ha et organisasjonsnummer). En forutsetning er at det faglige innholdet på arrangementet styres av en faglig uavhengig komité eller tilsvarende.

  I tillegg skal følgende vilkår være oppfylt:

  1. Arrangementet skal ha faglig oppdatering som hovedformål.
  2. Arrangementet kan ikke gi godkjente og tellende timer i legers videre- og etterutdanning.
  3. Medlemsfirma skal ikke påvirke det faglige innholdet på arrangementet.
  4. Flere enn étt Medlemsfirma skal inviteres til å delta/være med å finansiere arrangementet.
  5. Et Medlemsfirma kan ikke kreve å være den eneste sponsor av arrangementet.
  6. Arrangementet skal gjennomføres på avgrenset område slik at bare Helsepersonell eksponeres for Medlemsfirmas annonser/stand der det reklameres for reseptpliktige Legemidler. Dersom arrangementet skal foregå digitalt, skal det være tilrettelagt for å sikre at kun Helsepersonell gis tilgang til informasjon om reseptpliktige Legemidler.
  7. Arrangementet oppfyller de krav som stilles til arrangementer og bevertning i disse Reglene, jf. især punkt 15.4 (Faglig relevans), og kapittel 18 (Krav til faglig program, sted, forpleining, dekning av kostnader).
  8. Avtaler om kjøp av annonser eller stand på arrangementer i regi av tredjepart skal inngås skriftlig.
  9. Medlemsfirma skal ikke bidra med praktisk eller administrativ hjelp til gjennomføring av arrangementet.

  Det gjelder særlige regler for arrangement som arrangeres av helseforetak, se kapittel 17.

  Det gjelder særlige vilkår for finansiering av arrangement som arrangeres i Norge av norske Helsepersonellforeninger, se punkt 16.3.

  Veiledning
  Det er et grunnleggende vilkår for tredjepartsarrangement at disse arrangeres helt uavhengig Medlemsfirmaene. Dette innebærer blant annet at Medlemsfirma ikke skal involveres i planlegging av faglig innhold.