• Legemiddelindustriens bransjeregler15.5 Krav til invitasjon

  15.5 Krav til invitasjon

  Invitasjoner til møter, til Helsepersonell, der Legemidler omtales (reklamemøte, medisinske møter mv.)  skal inneholde følgende informasjon:

  • tid og sted, alternativt påloggingsinformasjon for møtet
  • faglig program og varighet av dette
  • spesifisering av eventuelle utgifter som dekkes og servering av mat
  • dato for utarbeidelse av invitasjonen
  • obligatorisk informasjon (jf. punkt 8.2) for alle Medlemsfirmaets produkter som blir omtalt i invitasjonen
  • informasjon om behandling av personopplysninger
  • kilde for adresseregister (dersom adresseregister benyttes)
  • informasjon om hvem som kan delta på møtet
  • informasjon om offentliggjøring av verdioverføringer i forbindelse med møtet hvis relevant, jf. kapittel 26

  Dersom møteinvitasjonen sendes til ansatte i helseforetak, må i tillegg kravene i kapittel 17 følges. Dette innebærer blant annet at det skal fremgå av invitasjonen at den ansatte må innhente tillatelse fra arbeidsgiver for å delta på møtet, og at helseforetaket (når relevant) må dekke reise og opphold i forbindelse med møtet.

  Møteinvitasjoner med agenda skal godkjennes i henhold til Medlemsfirmaets rutiner for godkjenning av Reklame, jf. punkt 29.2.

  Kravet til invitasjon etter denne bestemmelsen gjelder ikke for konsulentbesøk. Med konsulentbesøk menes korte møter med legemiddelkonsulent eller annen firmarepresentant, på helsepersonellets arbeidsplass eller gjennom digitale plattformer, vanligvis i arbeidstiden.

  Veiledning
  Merk at dersom studenter (som omfattes av Helsepersonell-definisjonen) skal inviteres, krever mange studiesteder at studiestedet informeres og forhåndsgodkjenner eventuell deltakelse.
  Med annen firmarepresentant menes for eksempel medisinske rådgivere.
  Verken digitale eller fysiske konsulentbesøk krever invitasjon etter punkt 15.5. En booking er tilstrekkelig. Inneholder bookingen omtale av Legemidler (Reklame), skal obligatorisk informasjon medfølge. For informasjon om digitale invitasjoner til firmaarrangerte møter og sykehusspesifikke rutiner, se veiledning punkt 17.2