• Legemiddelindustriens bransjeregler15.3 Deltagelse

  15.3 Deltagelse

  Medlemsfirma bør som hovedregel ha møter med grupper av relevante personer. Dette er ikke til hinder for at det kan gjennomføres møter med enkeltpersoner av praktiske årsaker.

  På tverrfaglige møter med Reklame for reseptpliktige Legemidler kan også Annet helsepersonell som definert i 1.6 delta, dersom (i) Helsepersonell som definert i 1.5 deltar og (ii) arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for deltakelse fra Annet helsepersonell.

  Veiledning
  I utgangspunktet kan kun Helsepersonell etter punkt 1.5 (leger, tannleger, veterinærer, fiskehelsebiologer, offentlige godkjente sykepleiere, farmasøyter, optiker, tannpleier, samt studenter i disse fag, delta på møter med reklame for reseptpliktige legemidler.
  Annet helsepersonell som definert i punkt 1.6 (for eksempel apotekteknikere, helsesekretærer, radiografer, klinisk ernæringsfysiologer, fysioterapeuter) mv. kan imidlertid delta på reklamemøter der reseptpliktige Legemidler er tema dersom:
  1. møtet er tverrfaglig,
  2. Helsepersonell etter 1.5 er til stede og
  3. arbeidsgiveren har vurdert at det er faglig behov for deltakelse fra Annet Helsepersonell. 
  Utenom informasjonsdeling i tverrfaglig møte, så åpnes det ikke for at det kan gis Reklame for reseptbelagte Legemidler til Annet helsepersonell.
  Møteinvitasjoner til reklamemøter skal i utgangspunktet sendes ut som før. En møteinvitasjon er ofte Reklame og kan i så fall kun sendes til Helsepersonell. Når en invitasjon er å anse som Reklame, må Annet helsepersonell få beskjed om det tverrfaglige møtet på sin arbeidsplass / fra sin arbeidsgiver.
  Det er arbeidsgiver til Annet helsepersonell som må vurdere hvorvidt det er faglig behov for deltakelse. Ved å sende invitasjon til arbeidsgiver, gir man arbeidsgiver en reell mulighet til å vurdere hvorvidt det er faglig behov for deltakelse for Annet helsepersonell. Firma kan sikre at dette er vurdert gjennom for eksempel å be om en tilbakemelding på hvem som skal delta på møte, og på den måten forutsette at deltaker har forankret deltakelse hos egen arbeidsgiver.
  Medlemsfirma vurderer selv hvordan møteinvitasjoner til tverrfaglige møter utformes. Forslag til formulering:
  «Dette møtet kan være relevant også for annet helsepersonell enn leger/tannleger/ veterinær/fiskehelsebiolog (…). Annet helsepersonell kan delta på dette tverrfalige møtet selv om reseptpliktige legemidler omtales dersom helsepersonellgruppene opplistet over deltar, og arbeidsgiver vurderer at det er faglig behov for deltakelse fra annet helsepersonell. Vennligst gi tilbakemelding på hvem fra deres arbeidssted som ønsker å delta på møtet.»
  Andre møter, enn tverrfaglige møter, kan avholdes for faggrupper som ikke er Helsepersonell som definert i punkt 1.5, så lenge møtet er relevant og ikke inneholder Reklame for reseptpliktige Legemidler. Disse faggruppene kan få faglig opplæring f.eks. i spirometri, eller generell helseopplæring om sykdom og helse.
  Det kan være nødvendig å skille opplæring for denne gruppen fra opplæring av Helsepersonell, da sistnevnte gruppe som regel får informasjon om reseptpliktige Legemidler. Reglene for forpleining er imidlertid de samme; ­ i tråd med kapittel 18 inkludert rimelig og nødvendig (18.3) for gjennomføringen av den faglige opplæringen.