• Legemiddelindustriens bransjeregler10.2 Informasjon om behandling og behandlingsvalg

  10.2 Informasjon om behandling og behandlingsvalg

  Det som skal fremheves eller vektlegges skal være helse- og sykdomsinformasjon og ikke informasjon om behandlingsvalg. Informasjonen må understøtte at det er Helsepersonell, sammen med pasienten, som skal finne frem til egnet behandling gitt den enkelte pasients unike forutsetninger og behov.

  Informasjonen kan referere til ulike behandlingsmuligheter. Dette innebærer at bruk av Legemidler kan nevnes som en mulighet blant flere ulike behandlingsalternativ. Det er som hovedregel ikke adgang til å nevne produktnavn eller spesifikke virkestoff.  Legemiddelgrupper kan nevnes i sykdoms- og helseinformasjon, forutsatt at det kun refereres til legemiddelgrupper på et så høyt ATC-nivå som mulig, dvs. innenfor nivå 1 og 2.

  Helse- og sykdomsinformasjon skal ikke fremme bruken av ett eller flere spesifikke Legemidler. Layout eller grafiske elementer i materiell, som gir assosiasjoner til konkrete Legemidler, må unngås.

  Veiledning
  Ikke reklamepreg
  Helse- og sykdomsinformasjon skal ikke reklamere for Legemidler og skal heller ikke ha preg av å være Reklame. Bilder eller illustrasjoner, herunder “branding”, farger eller layout, som gjengir eller henviser til et bestemt Legemiddel, skal ikke benyttes. Med “branding” menes bruk av logo, grafikk og andre virkemidler som har til hensikt å minne om et bestemt produkt.
  Informasjonen må ikke utformes på en måte som gjør at målgruppen oppfatter det som reklame for et spesifikt legemiddel.