• Legemiddelindustriens bransjeregler1.6 Annet helsepersonell

  1.6 Annet helsepersonell

  Med Annet helsepersonell menes helsepersonell etter helsepersonelloven § 3 som ikke er omfattet av definisjonen i 1.5.

  Veiledning
  I Norge regnes en stor gruppe som helsepersonell. I tillegg til lege, sykepleier, farmasøyt m.v. anser lov om helsepersonell av 2. juli 1999 nr. 64 («helsepersonelloven») blant annet også apotektekniker, helsesekretær, radiograf, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut, bioingeniør,  mv. som helsepersonell.
  Helsepersonelloven har med andre ord en videre definisjon av helsepersonell enn kapittelet om legemiddelreklame i legemiddelforskriften.
  Med Annet helsepersonell menes altså helsepersonell etter helsepersonelloven §3 som ikke omfattes av Legemiddelforskriftens § 13-1 (Helsepersonell etter bransjereglene).
  Legemiddelforskriften § 13-9 åpner for at flere faggrupper, som faller under «annet helsepersonell» kan delta på tverrfaglige reklamemøter. Dette forutsetter at Helsepersonell etter legemiddelforskriften § 13-1 og Bransjereglene pkt. 5.1 deltar og at arbeidsgiver anser det som faglig nødvendig.