• Legemiddelindustriens bransjeregler1.15 Preparatomtale (SPC)

    1.15 Preparatomtale (SPC)

    Preparatomtale (SPC) menes Summary of Product Characteristics som er godkjent av Legemiddelverket som del av markedsføringstillatelsen for et Legemiddel. SPC utgjør basis for Helsepersonell med hensyn til hvordan et Legemiddel skal brukes. Informasjonen i SPC oppdateres i løpet av Legemidlets livssyklus etter hvert som nye data blir tilgjengelig. SPC er eneste form som er myndighetsgodkjent i Norge.

    Veiledning
    for Legemidler med markedsføringstillatelse i Norge er tilgjengelig på Legemiddelverkets internettside eller på www.felleskatalogen.no