• Legemiddelindustriens bransjeregler1.11 Pasient- og brukerorganisasjon

    1.11 Pasient- og brukerorganisasjon

    Med Pasient- og brukerorganisasjon menes en ikke-kommersiell interesseorganisasjon (juridisk enhet inkludert deres paraplyorganisasjon) som i hovedsak består av pasienter eller pårørende, som representerer interessene til pasienter og brukere av helse- og omsorgstjenester og/eller deres pårørende/omsorgspersoner.