• Legemiddelindustriens bransjereglerForbud mot utilbørlig påvirkning av dyrehelsepersonell

    Forbud mot utilbørlig påvirkning av dyrehelsepersonell

    Reklame til dyrehelsepersonell må ikke være forbundet med utdeling av gjenstander, gaver, tjenester, premier eller noen annen form for ytelser av økonomisk verdi.

    Dyrehelsepersonell må heller ikke anmode om eller motta slike ytelser. Dette forbud er ikke til hinder for utdeling av gjenstander med ubetydelig verdi som står i forbindelse med utøvelse av vedkommende dyrehelsepersonells virksomhet.

    Representasjon ved salgsfremmende arbeid for legemidler skal alltid holdes på et rimelig nivå og være nøye forbundet med hovedformålet med møtet. Den må ikke

    omfatte andre personer enn dyrehelsepersonell. Tilsvarende gjelder i forbindelse med arrangementer av rent faglig og vitenskapelig karakter.