• Legemiddelindustriens bransjereglerDokumentveiledning og virkeområde

    Dokumentveiledning og virkeområde

    Legemiddelindustriens hovedoppgave er å utvikle nye og effektive legemidler og forbedre eksisterende legemidler, samt gjøre disse kjent på en slik måte at de ivaretar dyrevelferd og dyrehelse og så vel som folkehelse kommer den enkelte pasient (dyr/fisk) til nytte.

    Det enkelte legemiddelfirma skal forsyne dyrehelsepersonell med aktuell, vederheftig og fyllestgjørende informasjon om de legemidler det markedsfører som kan være aktuelt og godkjent til veterinærmedisinsk bruk.

    Alle medlemmer av LMI plikter å overholde disse reglene. Dokumentet sammenfatter forskriftskrav og bransjestandarder knyttet til markedsføring av legemidler.