• Legemiddelindustriens bransjereglerArrangementer og forpleining

  Arrangementer og forpleining

  Forpleining i forbindelse med arrangementer skal være begrenset til reise, måltider og overnatting. Det er også anledning til å betale nødvendige deltageravgifter.

  Alle former for forpleining som tilbys dyrehelsepersonell skal være rimelig i omfang og størrelse, og skal være en nødvendig premiss i forhold til det faglige programmet. Som en generell regel skal det ikke overstige hva dyrehelsepersonell normalt ville ha betalt, hvis vedkommende skulle betalt selv. For øvrig gjelder følgende:

  1. For middager og lunsj skal Statens representasjonssatser ikke overstiges
  2. Alkoholservering utover øl eller vin til maten er ikke tillatt
  3. Faglig program skal utgjøre minimum 5 timer dag. På reisedager skal programmet utgjøre 3 timer så sant det er praktisk mulig
  4. Det er ikke tillatt å legge til rette for at billettene helt eller delvis benyttes til ferieformål. Forpleining skal aldri omfatte sponsing eller organisering av underholdning eller sosiale
  5. Firmaet plikter å spesifisere hvilke kostnader som
  6. Firmaene skal fylle ut protokoll over sine Protokollene skal inneholde alt faglig og ikke-faglig program og en spesifikasjon over hva som dekkes. Protokollen skal følge et skjema som utarbeides av Rådet for legemiddelinformasjon. Denne informasjonen skal oppbevares hos firmaet i to år etter avholdt arrangement. Rådet kan kreve å få tilgang til protokollen.

  Legemiddelfirmaer må ikke arrangere eller sponse et arrangement med mindre lokaliseringen av arrangør, ekspertise og deltagernes reiseutgangspunkt gjør det fornuftig å holde arrangementet på destinasjonen, og at en samlet vurdering tilsier at destinasjonen anses som forsvarlig og relevant.

  For bruk av dyrehelsepersonell som konsulenter og om kjøp av utstillingsplass gjelder følgende:

  Legemiddelfirma skal påse at det er åpenhet om aktiviteter og konsulentavtaler som er inngått med dyrehelsepersonell eller grupper av dyrehelsepersonell.
  Arbeidsoppdrag og avtaler om kjøp av annonser, utstillingsplass osv skal avtales skriftlig.