• Legemiddelindustriens bransjereglerAlminnelige bestemmelser

  Alminnelige bestemmelser

  Reklame for legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk i henhold til gjeldende forskrivningsregler. Reklamen må ikke gi et misvisende eller overdrevet bilde av et legemiddels egenskaper og medisinske verdi. Reklamen må ikke føre til bruk av legemidlet som ikke er medisinsk begrunnet.

  Reklamen skal samsvare med den spesielle preparatomtale som er godkjent av Statens legemiddelverk.

  Reklame er bare tillatt for legemidler som er godkjent og som det er gitt markedsføringstillatelse for. Reklame for legemidler som omsettes etter godkjenningsfritak og for apotekfremstilte legemidler som ikke er opptatt i godkjent formelsamling, er ikke tillatt.

  Reklamen må aldri være slik at den reduserer tilliten til farmasøytisk industri.

  Informasjon som gjelder nye, alvorlige bivirkninger eller kontraindikasjoner, begrensninger med hensyn til indikasjoner og beslutning om avregistrering på grunn av bivirkninger, leveringsproblemer eller endringer i tilbakeholdelsestid, skal sendes ut separat til reseptutstedere og apotek. Betegnelsen “Viktig melding” må bare benyttes for slike utsendelser. Avregistrering skal når allmenne hensyn tilsier det, alltid meddeles reseptutstedere og apotek. Alle avregistreringer skal begrunnes.

  Alle markedsførte farmasøytiske spesialpreparater fra medlemmene i Legemiddelindustriforeningen skal være oppført i Felleskatalogen.