• Legemiddelindustriens bransjereglerMarkedsføring av legemidler

  Markedsføring av legemidler

  1. Definisjoner

  1.1 Advisory Board

  Med Advisory Board menes en ekspertgruppe utpekt av et Medlemsfirma som består av eksterne konsulenter (Helsepersonell eller andre fageksperter) med …

  1.2 Digitalis

  Digitalis er LMIs intranett tilgjengelig for Medlemsfirmaene.

  1.3 Helsepersonell

  Med Helsepersonell menes leger, tannleger, veterinærer, fiskehelsebiologer, offentlige godkjente sykepleiere og farmasøyter samt studenter i disse fag. Veiledning Det finnes …

  1.4 Helseorganisasjon

  Med Helse-organisasjon menes enhver juridisk person (i) som driver helsehjelp eller pasientbehandling, slik som helseforetak, legepraksis osv. (ii) som er …

  1.5 Helsepersonellforening

  Med Helse-personellforening menes en ikke-kommersiell sammenslutning av Helsepersonell som har en felles interesse, sak eller et fagområde de ønsker å …

  1.6 Legemiddel

  Med Legemiddel menes ethvert stoff, droge eller preparat som enten utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller …

  1.7 Medlemsfirma

  Med Medlemsfirma menes her (i) alle foretak som er medlem i LMI, (ii) EFPIAs medlemsbedrifter som i henhold til EFPIAs …

  1.8 Pasient- og brukerorganisasjon

  Med Pasient- og brukerorganisasjon menes en ikke-kommersiell interesseorganisasjon for funksjonshemmede, kronisk syke og/eller deres pårørende og andre interesserte samfunnsmedlemmer.

  1.9 Preparatomtale

  Med Preparatomtale menes i disse Reglene godkjent SPC, se definisjonen i punkt 1.13.

  1.10 Reglene

  Med Reglene menes dette dokumentet som er LMIs Bransjeregler.

  1.11 Reklame for Legemidler

  Med Reklame for Legemidler menes enhver form for skriftlig og muntlig omtale, bilde, samt utdeling av gratisprøver av Legemidler for …

  1.12 Reklamemøte

  Med Reklamemøte menes møte for Helsepersonell som arrangeres av Medlemsfirma hvor det gis informasjon om konkrete Legemidler i den hensikt …

  1.13 SPC

  Med SPC menes Summary of Product Characteristics som er en Preparatomtale godkjent av Legemiddelverket som del av markedsføringstillatelsen for et …


  7. Reklame til allmennhet

  7.1 Generelle krav

  Reklame for Legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk. Reklamen må ikke gi et misvisende eller …

  7.2 Reklame for Legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie Legemidler

  Reklame for Legemidler til allmennheten er bare tillatt for reseptfrie Legemidler eller Legemidler i pakninger som er unntatt fra reseptplikt …

  7.3 Reklameforbud

  Reklame til allmennheten er ikke tillatt for reseptpliktige Legemidler og for Legemidler med innhold av stoffer som er klassifisert i …

  7.4 Omtale av alvorlig sykdom er ikke tillatt

  I Reklame til allmennheten er det ikke tillatt å omtale alvorlige sykdommer som f.eks. tuberkulose, seksuelt overførbare sykdommer, kreft eller …

  7.5 Reklamen skal fremstå som Reklame for Legemiddel

  Reklame til allmennheten skal alltid fremstilles slik at det klart fremgår at det er Reklame og at Legemidlet det Reklameres …

  7.6 Forbud mot tilgift, gratisprøver mv.

  Det er ikke tillatt å vedlegge Reklame for Legemidler i legemiddelpakninger utover det godkjente pakningsvedlegg. Det er ikke tillatt å …

  7.7 Obligatorisk informasjon i Reklame til allmennheten

  Følgende informasjon skal alltid være med i Reklame til allmennheten: a) Legemidlets navn, samt navn på virkestoff (fellesnavn) dersom Legemidlet …

  7.8 Forbud som gjelder Reklame til allmennhet

  Reklame til allmennheten må ikke: a) gi inntrykk av at legekonsultasjon, legebehandling eller konsultasjon hos veterinær eller fiskehelsebiolog er overflødig …

  7.9 Forbud mot sammenlignende Reklame

  Det er ikke tillatt å hevde at Legemidlet er likeverdig eller bedre enn annen behandling eller annet Legemiddel. Alle former …

  7.10 TV-Reklame

  TV-Reklame for Legemidler er bare tillatt for reseptfrie Legemidler. Veiledning TV-Reklame er bare tillatt for reseptfrie Legemidler. Det er imidlertid …


  8. Reklame rettet mot helsepersonell

  8.1 Generelle krav

  Reseptpliktige Legemidler kan kun markedsføres overfor Helsepersonell. Reklame for Legemidler skal være nøktern og saklig. Den skal fremme rasjonell bruk …

  8.2 Obligatorisk informasjon

  Markedsføringen må være i overensstemmelse med offentlige lover og forskrifter. Reklamen skal inneholde: a) navn på Legemidlet samt doseringsform og …

  8.3 Påminnelsesreklame

  Kravene i punkt 8.2 andre avsnitt trenger ikke følges dersom Reklamen bare er ment som en påminnelse, forutsatt at Reklamen …

  8.4 Nøyaktig, balansert, sannferdig, objektiv og komplett

  Reklame for Legemidler må være nøyaktig, balansert, sannferdig og objektiv samt tilstrekkelig komplett til å gjøre mottakeren i stand til …

  8.5 Sikker

  Ordet «sikker» og lignende må aldri brukes uten tilbørlig forbehold.

  8.6 Nyhet

  Ordet «nyhet», «ny» og lignende må ikke brukes mer enn ett år etter at et nytt produkt eller en ny …

  8.7 Riktig legemiddelbruk

  Reklame for Legemidler må fremme riktig legemiddelbruk ved å presentere Legemidlene balansert og uten overdrivelse av egenskaper eller verdi. Reklame …

  8.8 Krav til dokumentasjon

  Alle opplysninger som tas med i Reklamen skal kunne dokumenteres. All dokumentasjon av Legemidlets egenskaper og virkninger må skje ved …

  8.9 Referanser

  Gyldige referanser i Reklame er SPC eller vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottakeren av Reklamen som f.eks. fagtidsskrifter, oppslagsbøker …

  8.10 Sitater

  Sitater fra medisinske og vitenskapelige verk skal gjengis korrekt og reflektere de beskrevne funn og konklusjoner. Referanse skal alltid oppgis …

  8.11 Illustrasjoner

  Ved bruk av illustrasjoner skal kilden oppgis. Hvis illustrasjonene er modifisert skal dette fremgå. Illustrasjoner må ikke gi et misvisende …

  8.12 Sammenlignende Reklame

  Sammenlignende Reklame må ikke være misvisende og må være basert på sammenlignbare og relevante egenskaper ved produktene. Både eget og …


  27. Kontakt med pasient- og brukerorganisasjoner

  27.1 Samarbeid med Pasient- og brukerorganisasjoner

  Et Medlemsfirma kan samarbeide med Pasient- og brukerorganisasjoner for å støtte deres arbeid, herunder å bistå med informasjon til allmenhet, …

  27.2 Samarbeidsprosjekt

  Pasient- og brukerorganisasjoner og Medlemsfirma kan samarbeide om pasientrettede prosjekter. Det skal organiseres som et eget prosjekt med budsjett, og …

  27.3 Annonse- og standkjøp

  Et Medlemsfirma kan kjøpe annonser i organisasjonenes tidsskrifter eller nettsider. Et Medlemsfirma kan også kjøpe standplass på organisasjonenes arrangementer. Kjøpet …

  27.4 Oppdrag for Medlemsfirma

  Avtaler mellom Medlemsfirmaer og Pasient- og brukerorganisasjoner som omfatter oppdrag er bare tillatt hvis disse tjenestene har til hensikt å …

  27.5 Reklameforbud og intern godkjenning

  Det er ikke tillatt å reklamere for reseptpliktige Legemidler overfor andre enn Helsepersonell, jf. punkt 8.1. Ansvaret for at samhandling, …

  27.6 Pasient- og brukerorganisasjonenes uavhengighet

  I forbindelse med samarbeid med legemiddelindustrien skal det ikke legges føringer på faglige og interessepolitiske oppfatninger som Pasient- og brukerorganisasjonen …

  27.7 Inntektsbegrensning

  De samlede inntektene fra legemiddelindustrien skal ikke overstige 15 % av Pasient- og brukerorganisasjonens årlige budsjett.

  27.8 Bruk av logo eller annet materiell som tilhører partene

  Et Medlemsfirmas offentlige bruk av en Pasient- og brukerorganisasjons logo eller annet materiell, krever en skriftlig tillatelse fra organisasjonen. Når …

  27.9 Åpenhet og offentliggjøring

  Alle Medlemsfirmaer må årlig offentliggjøre en liste over hvilke Pasient- og brukerorganisasjoner de gir økonomisk bidrag og signifikante ikke-økonomisk bidrag. …

  27.10 Økonomiske bidrag fra ett enkelt Medlemsfirma

  Eksklusivitetsavtaler er ikke tillatt. Et Medlemsfirma skal ikke kreve å være den eneste samarbeidsparten i et prosjekt av betydning i …

  27.11 Arrangement og dekning av utgifter

  Reglene i kapittel 18 gjelder tilsvarende så langt de passer for møter i regi av Pasient- og brukerorganisasjoner. I forbindelse …


  28. Ansatte i farmasøytisk virksomhet

  28.1 Ansatte

  Reglene i dette kapittel 28 gjelder alle som er ansatt i Medlemsfirma. Reglene omfatter også ansatte i andre selskaper tilknyttet …

  28.2 Legemiddelkonsulenter

  En legemiddelkonsulent er en ansatt i Medlemsfirma som har utadrettete salgs- og markedsføringsaktiviteter rettet mot Helsepersonell som del av sine …

  28.3 Registrering av legemiddelkonsulenter

  Legemiddelkonsulentene skal være registrert hos LMI i henhold til fastsatte bestemmelser. Det er en egen registreringsordning for  konsulenter som bare …

  28.5 Opplæring av ansatte i farmasøytisk virksomhet

  Opplæring av Legemiddelkonsulentene Legemiddelkonsulenter skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av Medlemsfirmaet de er ansatt i, og skal …

  28.6 Krav om e-læringskurs

  28.6.1  LMIs e-læringskurs LMIs e-læringskurs er utarbeidet for å styrke kunnskapen om reklamereglene i hele organisasjonen i Medlemsfirmaene. Kurset avsluttes …

  28.4 Legemiddelkonsulentenes virksomhet

  Legemiddelkonsulentene må handle i samsvar med disse Reglene og offentlige lover og  forskrifter. Legemiddelkonsulentene må utføre sine oppgaver etisk og …

  28.7 Oversikt over ansatte

  Medlemsfirma skal på forespørsel fra LMI gi en oversikt over ansatte som innholder relevant  informasjon om opplæring for den enkelte …

  28.8 Adgang til å delta på kurs som gir tellende timer

  Et mindre antall ansatte i Medlemsfirma kan  delta som vanlig betalende kursdeltakere på kurs som gir godkjente og tellende timer …