• Legemiddelindustriens bransjeregler8.9 Referanser

  8.9 Referanser

  Gyldige referanser i Reklame er SPC eller vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottakeren av Reklamen som f.eks. fagtidsskrifter, oppslagsbøker og publiserte kongressreferater.

  Tidsskrifter uten faglig kvalitetssikring (referee) aksepteres ikke som vitenskapelig kilde, heller ikke firmainterne forskningsrapporter.

  Når det i Reklame vises til studier, undersøkelser, artikler mv. som er offentliggjort, må disse gjengis korrekt, og det må gis klare referanser til hvor de kan fremskaffes.

  Veiledning
  Gyldige referanser for påstander om et Legemiddels egenskaper og virkninger må være vitenskapelige arbeider som er tilgjengelig for mottaker av Reklamen.
  Kongressabstract oppfyller sjelden kravene om å være vitenskapelige arbeider og kan derfor som regel ikke anvendes som referanse for påstander i Reklame. Skulle imidlertid et kongressabstract faktisk fylle vilkårene om å være et vitenskapelig arbeid som er tilgjengelig for mottakeren av Reklamen så kan det benyttes som referanse. Medlemsfirma må selv foreta en kritisk vurdering av om vilkåret «vitenskapelig» er oppfylt. Det at en kongress selv opplyser å fagfellevurdere abstracts er ikke i seg selv nok, slike vurderinger kan f.eks. være begrenset til å vurdere f.eks. om abstractets tema passer. Legemiddelverket har i veiledning fra juli 2016 uttalt seg negativt om abstracts som vitenskapelig kilde.
  Med vitenskapelig forstås systematisk, metodisk og kritisk undersøkelse, studium eller forskning som benytter seg av vitenskapelige metoder. Vitenskapelig metode krever normalt at de vitenskapelige påstandene er offentlige og intersubjektivt prøvbare (at en annen forsker i teorien skal kunne utføre forskningen og oppnå det samme resultatet), at de er enkle, men samtidig så systematiske og fullstendige som mulig, og at de har så høy grad av holdbarhet, det vil si sannhet eller sannsynlighet, som mulig.
  Det er tillatt å benytte offisielle uttalelser eller rapporter utgitt av norske eller felleseuropeiske legemiddelmyndigheter som referanse, eksempelvis:
  • European Public Assessment Report (EPAR)
  • Legemiddelhåndboka for Helsepersonell
  • Offisielle norske eller felleseuropeiske (EU/EØS) retningslinjer for behandling
  Ved presentasjon av salgstall og markedsandeler kan IMS, Farmastat eller lignende brukes som referanse. Forutsetningene lagt til grunn for beregningen må komme tydelige frem, og det skal foreligge en konkret og etterprøvbar utregning som kan vises på forespørsel.
  Ved anvendelse av data fra ikke-intervensjonsstudier/ registerstudier eller lignende må det tydelig markeres at dette ikke er resultater fra randomiserte kontrollerte studier/pivotalstudier og alle nødvendige forbehold må fremkomme i Reklamen.
  Det skal ikke ensidig fokuseres på (enkelt)funn fra supplerende studier.
  I de tilfeller hvor det er SPC man henviser til, bør man referere til nummerert avsnitt, f.eks. «SPC avsnitt 5.1», eventuelt med tillegg av sidetall dersom dette anses nødvendig. Videre skal SPC dateres. Hvis dato i SPC mangler, kan bruks-/utskriftsdato dateres slik: «gjeldende pr. dd.mm.åååå».
  Referanser bør skrives som beskrevet i Tidsskrift for Den norske legeforeningens forfatterveiledning.