• Legemiddelindustriens bransjeregler8.2 Obligatorisk informasjon

  8.2 Obligatorisk informasjon

  Markedsføringen må være i overensstemmelse med offentlige lover og forskrifter.

  Reklamen skal inneholde:

  a) navn på Legemidlet samt doseringsform og styrke

  b) navn på alle virkestoff skal trykkes med tydelige typer og gis en fremtredende plass

  c) navn og kontaktinformasjon på innehaver av markedsføringstillatelse og ev. produsent

  d) godkjent bruksområde

  e) kontraindikasjoner

  f) bivirkninger, forsiktighetsregler og interaksjoner

  g) dosering

  h) pakningsstørrelse(r)

  i) reseptgruppe, forskrivningsregler og utleveringsbestemmelser

  j) godkjent utsalgspris pr. angitt dato og refusjonsbestemmelse

  Den obligatoriske informasjonen skal ha en tydelig plassering med lett lesbar font.

  Veiledning
  Obligatorisk informasjon som skal følge all Reklame til Helsepersonell dekkes vanligvis av felleskatalogteksten.
  Skriftstørrelsen skal være tilstrekkelig til at teksten er lesbar for personer med normalt godt syn. Det må også være tilstrekkelig kontrast mot bakgrunnen for at teksten skal anses lesbar.
  Ved annonser i tidsskrifter og lignende skal den obligatoriske informasjonen være plassert i samme synsfelt som selve annonsen. Dette gjelder ikke brosjyrer som har flere sider.