• Legemiddelindustriens bransjeregler5.2 Særlig om internett

  5.2 Særlig om internett

  5.2.1 Generelt

  Det skal til enhver tid være klart for brukeren av et nettsted hvem som eier eller bidrar til nettstedet og hvilken målgruppe (allmennhet eller Helsepersonell) nettstedet er rettet mot.

  Det er ikke tillatt å lenke til nettsteder beregnet kun for Helsepersonell fra nettsteder beregnet for allmennhet.

  5.2.2 Åpningsside

  Åpningssiden på norsk nettsted som henvender seg til både allmennhet og Helsepersonell, f.eks. www.selskap.no eller www.sykdom.no, skal bare inneholde informasjon som er tillatt for allmennheten.

  Det skal være tydelig og klart skille mellom sider beregnet for henholdsvis Helsepersonell og allmennhet, og det skal være enkelt for brukeren å se at Helsepersonell-sidene er beregnet kun for Helsepersonell før man kommer inn på disse sidene.

  Dersom selve nettstedet henvender seg utelukkende til Helsepersonell skal dette opplyses tydelig i en disclaimer eller lignende før det gis tilgang til åpningssiden.

  5.2.3 Reklame for reseptpliktige Legemidler

  Reklame for reseptpliktige Legemidler som publiseres på internett og som er rettet mot norsk Helsepersonell må følge alle relevante bestemmelser i disse Reglene, se spesielt kapittel 4 og 8.

  Reklame for reseptpliktige Legemidler er tillatt bare på nettsider som tydelig er merket «kun for Helsepersonell» eller tilsvarende.

  Obligatorisk informasjon for reseptpliktige Legemidler, jf. punkt 8.2, kan legges i lenke forutsatt at lenken er tydelig og lett å få øye på, og at den er en direktelenke («one-click»).

  Særlige regler gjelder for bannerannonser som er utformet som påminnelsesreklame, se punkt 8.3. Se også veiledningen til dette punkt 5.2.3.

  5.2.4 Reklame for reseptfrie Legemidler

  Reklame for reseptfrie Legemidler som publiseres på internett og som er rettet mot norsk publikum må følge alle relevante bestemmelser i disse Reglene, se spesielt kapittel 4 og 7.

  Obligatorisk informasjon for reseptfrie Legemidler, jf. punkt 7.7, må være i samme synsfelt som Reklame.

  5.2.5 Helse- og sykdomsinformasjon

  Helse- og sykdomsinformasjon som publiseres på internett og som er rettet mot norsk publikum må følge alle relevante bestemmelser i disse Reglene, se spesielt kapittel 10.

  5.2.6 Preparatomtale og pakningsvedlegg

  Preparatomtale og pakningsvedlegg for reseptpliktige Legemidler kan gjøres tilgjengelig for allmennheten på internett under forutsetning av at dette ikke presenteres på en salgsfremmende måte.

  5.2.7 Tredjeparts nettsted

  Det skal angis tydelig når brukeren forlater nettsted som eies, drives eller kontrolleres av et Medlemsfirma, eller blir lenket til et nettsted som ikke eies, drives eller kontrolleres av Medlemsfirmaet.

  5.2.8 Innsending til Rådets sekretariat

  To ganger i året skal Medlemsfirmaene sende en oversikt over egne nettsteder, samt nettsteder/nettsider som Medlemsfirmaene bidrar til, til Rådets sekretariat.

  Veiledning
  Punkt 5.2.1 Generelt
  I Reglene som gjelder internett skilles det mellom nettsted og nettside. Et nettsted (website) er et domene, for eksempel www.firma.no, www.tema.no, og en nettside (webpage) er en side/underside på et nettsted.
  Regelen om at det ikke er tillatt å lenke til nettsteder beregnet kun for Helsepersonell fra nettsteder beregnet for allmennhet betyr at det ikke er tillatt å lenke til et nettsted for et reseptpliktig legemiddel, for eksempel www.produkt.no, fra et nettsted beregnet for allmennhet, for eksempel www.sykdom.no.
  Navn, adresse og e-postadresse til den som eier eller sponser nettsted skal fremgå.
  Punkt 5.2.2 Åpningsside
  Det anbefales å gjennomføre et klart skille (gjerne i form av «fliker» eller «faner») mellom sider for allmennhet og sider for Helsepersonell.
  Nettstedet skal tydelig vise overgangen fra sider beregnet også for allmennhet til rene Helsepersonellsider. Dette kan gjøres på ulike måter, det viktigste er at overgangen er tydelig og lett å oppfatte.
  Punkt 5.2.3 Reklame for reseptpliktige Legemidler
  Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer (synsfelt/klikk). Ubalansert Reklame i ett synsfelt kan ikke kompenseres med link til annen side med mer utfyllende informasjon.
  Særlig om Bannerannonser for reseptpliktige Legemidler
  Bannerannonser på nettsider har en begrenset skjermflate for annonsering. Dette medfører at bannerannonser for reseptpliktige Legemidler bør utformes som påminnelsesreklame («reminder»). En påminnelsesreklame skal bare inneholde Legemidlets navn og generisk navn på virkestoff samt markedsførers navn, jf. punkt 8.3.
  En bannerannonse kan henvise til ytterligere informasjon om Legemidlet, f.eks. med følgende tekst; «vil du lese mer om [produktnavn]» for å synliggjøre at man kan trykke seg videre for ytterligere informasjon om produktet. Det skal opplyses at siden man kommer til er beregnet på Helsepersonell, enten i selve annonsen eller ved disclaimer el. lign. før den nye siden åpnes.
  Punkt 5.2.4 Reklame for reseptfrie Legemidler
  Reklamen skal alltid være balansert med hensyn til nytte og risiko. Dette gjelder på alle nivåer (synsfelt/klikk). Ubalansert Reklame i ett synsfelt kan ikke kompenseres med link til annen side med mer utfyllende informasjon.
  Punkt 5.2.6 Preparatomtale og pakningsvedlegg
  Det følger av EU-domstolen i sak C-316/09 at tilgjengeliggjøring av Preparatomtale eller pakningsvedlegg for reseptpliktige Legemidler på hjemmesiden til et legemiddelfirma ikke anses som «Reklame», og dermed er tillatt også overfor allmennhet. Dette forutsetter at Preparatomtalen eller pakningsvedlegget gjøres tilgjengelig som det er. Det skal ikke gjøres utvalg av tekst eller fremheve eller omformulere deler av teksten. Det er av betydning at Preparatomtalen  eller pakningsvedlegget er tilgjengelig på hjemmesiden for de som søker etter informasjonen, og at informasjonen ikke påtvinges personer som ikke ønsker opplysningene («pull», ikke «push»).
  En måte å gjøre dette på i praksis kan være å gjøre Preparatomtalene eller pakningsvedleggene tilgjengelige i en nøytral oversikt over firmaets produkter.
  Punkt 5.2.8 Innsending til Rådets sekretariat
  Innsendelse av nettsteder til Rådets sekretariat gjelder alle former for markedsføring på internett, også sosiale medier som f.eks. Facebook. Det som skal sendes inn, er en oversikt over domener og sosiale medie-kontoer som Medlemsfirmaet driver/disponerer.
  Innsendelse skal skje pr. 1 april og 1. oktober hvert år.