• Legemiddelindustriens bransjeregler4.1 Tidspunkt for markedsføring

  4.1 Tidspunkt for markedsføring

  Et Legemiddel må ikke markedsføres før det foreligger markedsføringstillatelse og, for reseptpliktige Legemidler, godkjent pris er gitt.

  Markedsføring utenfor godkjent indikasjon er ikke tillatt.

  Veiledning
  Krav om prisvedtak for reseptpliktig Legemiddel
  Årsaken til at et reseptpliktig Legemiddel ikke kan markedsføres før det er vedtatt en pris er at informasjon om pris inngår i den obligatoriske informasjonen, jf. punkt 8.2 andre avsnitt j).
  Refusjonsvedtak
  Det er tillatt å markedsføre et Legemiddel i påvente av eventuelt vedtak om refusjon.
  Pipeline
  I praksis reises spørsmål om omtale av vitenskapelige studier og data knyttet til et kommende Legemiddel. Faglig og vitenskapelig informasjonsutveksling om et Legemiddel under utvikling kan være legitim. Det avgjørende er at informasjons-utvekslingen ikke utgjør markedsføring («Reklame») som er forbudt i henhold til punkt 4.1 og andre bestemmelser. Dette innebærer at i hvilken kontekst informasjonen gis vil være relevant. Informasjon om firmaets forskning som i én sammenheng, f.eks. overfor leger på et sykehus ville anses som ulovlig pre-markedsføring, kan være tillatt i en annen sammenheng, f.eks. overfor politikere eller i debattsammenheng, dersom det er klart at dette ikke er formidling i en salgsfremmende kontekst. Innhold og form på det som formidles vil også være relevant i vurderingen av konteksten.
  Formidling av informasjon kan være tillatt f.eks. på vitenskapelig sesjon på kongresser eller hvis informasjon om det potensielle Legemiddelet er nødvendig for gjennomføringen av et Advisory Board eller rekruttering til klinisk utprøving.
  Formidling av informasjon kan også være tillatt for å besvare konkrete og helt uoppfordrede spørsmål fra Helsepersonell. At spørsmålene skal være «helt uoppfordrede» innebærer blant annet at et Medlemsfirma aldri skal invitere eller oppmuntre til slike spørsmål. I vurderingen av om denne typen formidling av informasjon er tillatt vil også hvem av Medlemsfirmaets ansatte som besvarer spørsmålene kunne være av betydning.
  Det anbefales at det er ansatte som hører til Medlemsfirmaets medisinske avdeling som håndterer, vurderer og besvarer denne typen spørsmål. Eventuelt materiell som deles skal ikke ha preg av å være markedsføringsmateriell.
  Andre praktiske spørsmål knyttet til tidspunkt for markedsføring
  I praksis reises spørsmål om i hvilken grad det er tillatt å planlegge fremtidig markedsføring dersom man forventer at det kommer markedsføringstillatelse om f.eks. et halvt års tid. Det er normalt tillatt å sende bookingbrev/møteinvitasjoner hvor mottaker bes om å sette av tid for å høre om en «nyhet» som antas å være av interesse for vedkommende. Det er imidlertid ikke tillatt å nevne at man kommer med et nytt produkt, nevne indikasjonsområde eller gi noe informasjon om produktet på noen måte. Derfor må slike brev gå fra Medlemsfirmaet generelt, og ikke fra medarbeidere som kun arbeider med et avgrenset område (dette gjelder også ansatte i Medlemsfirmaets medisinske avdeling).
  Alle former for hint, f.eks. bruk av layout og grafiske elementer i annonser eller invitasjoner, som gir assosiasjoner til konkrete Legemidler som skal komme, er ikke tillatt.
  Det minnes om at forbudet gjelder «Reklame», dvs. direkte eller indirekte omtale av et Legemiddel i den hensikt å fremme bruken/anvendelsen eller salget.
  Et annet praktisk spørsmål er hvorvidt det er tillatt for et Medlemsfirma å være tilstede med firmaprofilering innen et terapiområde hvor firmaet ikke har Legemidler med markedsføringstillatelse og pris, f.eks. dersom man forventer at det kommer markedsføringstillatelse om et halvt års tid. Det kan være nyttig for Medlemsfirmaet å bli kjent med terapiområdet, og derfor f.eks. delta med en firmastand på en kongress innenfor terapiområdet. Dette kan være tillatt under forutsetning av at man ikke omtaler kommende konkrete Legemidler i salgsfremmende hensikt. Det er heller ikke tillatt å opptre på en slik måte at man «trigger» eller legger til rette for spørsmål om et ikke-godkjent Legemiddel. Firmaene må i slike tilfelle være spesielt nøye med å opptre på en måte som ikke gjør at aktiviteten må vurderes som markedsføring, og dermed må ses som ulovlig prelansering.