• Legemiddelindustriens bransjeregler29.5 Internkontroll

    29.5 Internkontroll

    Medlemsfirmaene skal ha et system for  internkontroll og skal ha oversikt over alt faglig og ikke-faglig program på møter, og en spesifikasjon over hva som dekkes. Internkontrolldokumentasjon skal oppbevares hos Medlemsfirmaet i minst to år. Rådet sekretariat kan kreve å få tilgang til dokumentasjon.