• Legemiddelindustriens bransjeregler28.6 Krav om e-læringskurs

  28.6 Krav om e-læringskurs

  28.6.1  LMIs e-læringskurs

  LMIs e-læringskurs er utarbeidet for å styrke kunnskapen om reklamereglene i hele organisasjonen i Medlemsfirmaene.

  Kurset avsluttes med en slutt-test, og det utstedes kursbevis.

  LMI kan kreve gebyr for gjennomføring av kurset.  Se veiledningen for mer informasjon.

  28.6.2  Ansatte-grupper

  LMIs e-læringskurs er obligatorisk for alle som har kundekontakt i bred forstand.

  Dette omfatter normalt følgende ansatte:

  • Daglig leder/Adm. direktør/Country Manager
  • Markedssjef/direktør
  • Salgssjef/direktør
  • Produktsjef
  • Produktspesialist
  • Distriktssjef salg
  • Legemiddelkonsulent
  • Medisinsksjef/direktør
  • Medisinsk rådgiver
  • Compliance officer
  • CRA-er
  • Registreringssjefer og medarbeidere
  • Informasjonssjef/direktør
  • Markedskoordinator
  • Informasjonsmedarbeider
  • Marked Access medarbeidere og sjefer
  • Andre som har arrangement-, produkt- eller kundeansvar

  Eksempeliste over ansatte som normalt ikke trenger å gjennomføre kurset:

  • HR-sjef og HR-medarbeider
  • Fabrikkdirektør/sjef og rene produksjonsmedarbeidere eller teknikere
  • Kantinemedarbeider
  • Sekretær/Office funksjoner som kun arbeider internt/med interne oppgaver
  • Regnskapsmedarbeider

  Det er en forutsetning at disse ikke har arrangement-, produkt- eller kundeansvar.

  28.6.3  Tidsfrist

  Nyansatte skal gjennomføre kurset før første selvstendige kundekontakt og uansett før utløpet av tredje måned etter tiltredelse.

  Kurset vil bli oppdatert regelmessig og Styret i LMI kan beslutte at det skal være obligatorisk å gjenta kurset med jevne mellomrom.

  Ved større revisjoner vil LMI informere Medlemsfirmaene om at kurset må gjennom- føres på nytt. Kurset skal gjennomføres innen  6 måneder etter at slik melding er sendt ut.

  28.6.4  Oversikt over ansatte

  Alle Medlemsfirma er pliktig å sende en oversikt over hvem som skal ta kurset til LMI.

  Denne oversikten skal inneholde for de ansatte som skal gjennomføre kurset;

  • Navn
  • Stilling
  • Avdeling
  • E-post

  Oversikten skal også innholde:

  • Totalt antall ansatte
  • Totalt antall ansatte som ikke trenger kurset

  Det er Medlemsfirmaets ansvar å sørge for at denne oversikten holdes oppdatert.

  Veiledning
  Punkt 28.6.1 LMIs e-læringskurs
  LMI informerer på Digitalis om gjeldende g
  ebyr for e-læringskurset pr ansatt. Gebyret faktureres Medlemsfirmaet.
  Punkt 28.6.3 Tidsfrist
  Kravet for «nyansatte» gjelder ikke dersom den nyansatte allerede har gjennomført kurset (f.eks. hos tidligere arbeidsgiver) og dette ikke er så lenge siden at det er obligatorisk å gjenta kurset.