• Legemiddelindustriens bransjeregler28.5 Opplæring av ansatte i farmasøytisk virksomhet

  28.5 Opplæring av ansatte i farmasøytisk virksomhet

  Opplæring av Legemiddelkonsulentene
  Legemiddelkonsulenter skal gis tilstrekkelig opplæring av eller på vegne av Medlemsfirmaet de er ansatt i, og skal ha tilstrekkelig fagkunnskap til å kunne presentere informasjon om Medlemsfirmaets produkter på en nøyaktig og ansvarsfull måte.

  Opplæringen er todelt, og består av en medisinsk del og en regelverksdel (Lov- og bransjekurs som LMI arrangeres).

  Legemiddelkonsulenter må ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper. Dette anses oppfylt ved:

  1. bestått godkjent legemiddelkonsulenteksamen fra Sverige eller Danmark eller
  2. godkjent utdannelse som lege, tannlege, sykepleier, veterinær, provisorfarmasøyt/master i farmasi eller reseptarfarmasøyt/bachelor i farmasi

  Legemiddelkonsulenter må i tillegg ha gjennomført og bestått eksamen i Lov- og bransjekurset.

  Opplæring av konsulenter som bare skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler
  Det arrangeres et eget OTC Lov- og bransje- kurs for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek med reseptfrie Legemidler. For disse konsulentene gjelder ikke kravet om medisinsk opplæring nevnt i tredje avsnitt i Punkt 28.5 ovenfor.

  Andre ansatte
  Krav om gjennomført og bestått eksamen i Lov- og bransjekurset gjelder også andre ansatte enn legemiddelkonsulenter som har utadrettede aktiviteter med hovedfokus på informasjon om Legemidler rettet mot Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver, f.eks. medisinske råd- givere, og Market Access personell med utadrettet kundekontakt. Se veiledningen for overgangs- ordning.

  Tidsfrist
  Frist for å gjennomføre nødvendig opplæring og eksamen er 12 måneder etter ansettelse i  stilling som omfattes av opplæringskravene i dette punktet.

  Det arrangeres et eget OTC Lov- og bransjekurs for konsulenter som bare skal arbeide mot apotek.

  Veiledning
  Alle som arbeider som legemiddelkonsulent i Medlemsfirma skal være kvalifisert og registrert hos LMI.
  Legemiddelkonsulenter skal ha grunnleggende medisinske og farmakologiske kunnskaper samt ha god kjennskap til de lover og regler som danner rammene rundt forskning, distribusjon og markedsføring av medisiner i Norge.
  Legemiddelkonsulentopplæringen finnes for tiden ikke i Norge, men det er mulig å  ta utdanningen i Danmark eller Sverige. Selve legemiddelkonsulentopplæringen er frivillig, men for å bli registrert som legemiddelkonsulent i Norge må de som ikke har utdanning som nevnt i 28.4, tredje avsnitt, nummer 2, ha bestått legemiddelkonsulenteksamen. Informasjon om den svenske utdanningen finnes på www.lakemedelsakademin.se, og  informasjon om den danske ordningen finnes på www.atriumcph.com.
  Gjennomført Lov- og bransjekurs og bestått eksamen er obligatorisk for legemiddel- konsulentene og alle som har utadrettede aktiviteter overfor Helsepersonell som del av sine arbeidsoppgaver, f.eks. medisinske rådgivere.
  Deltakelse i selve kurset er obligatorisk. Andre ansatte enn legemiddelkonsulentene som har mer enn 5 års erfaring fra lege- middelindustrien kan velge å ikke delta på introduksjonsdelen av kurset.
  For eksisterende ansatte som ikke var pålagt opplæringskrav før ikrafttredelsen av disse Reglene, gis fritak fra kravet om Lov- og bransjekurs ut kalenderåret 2018.