• Legemiddelindustriens bransjeregler27.7 Inntektsbegrensning

    27.7 Inntektsbegrensning

    De samlede inntektene fra legemiddelindustrien skal ikke overstige 15 % av Pasient- og brukerorganisasjonens årlige budsjett.