• Legemiddelindustriens bransjeregler27.4 Oppdrag for Medlemsfirma

  27.4 Oppdrag for Medlemsfirma

  Avtaler mellom Medlemsfirmaer og Pasient- og brukerorganisasjoner som omfatter oppdrag er bare tillatt hvis disse tjenestene har til hensikt å bidra til helsetiltak, informasjon eller forskning. Det er tillatt å engasjere Pasient- og brukerorganisasjoner som eksperter eller rådgivere, f.eks. som deltakere i rådgivende utvalg og som foredragsholdere.

  Skriftlig avtale skal være signert av rette vedkommende hos begge parter før prosjektstart.

  Det skal foreligge et berettiget behov for oppdraget som skal være definert og dokumentert på forhånd.  Kriteriene for valg av oppdrag er direkte relatert til det påviste behov. De som er ansvarlige for valg av oppdrag må ha den kunnskapen som er nødvendig for å vurdere om de spesielle ekspertene og rådgiverne oppfyller disse kriteriene.

  Omfanget av oppdraget må ikke være større enn nødvendig.  Det skal føres en fortegnelse over arbeidet som utføres, og oppdraget skal utføres på en hensiktsmessig måte.

  Kompensasjonen for oppdraget skal være rimelig og ikke overskride markedsverdien av de tjenestene som ytes.