• Legemiddelindustriens bransjeregler27.2 Samarbeidsprosjekt

    27.2 Samarbeidsprosjekt

    Pasient- og brukerorganisasjoner og Medlemsfirma kan samarbeide om pasientrettede prosjekter. Det skal organiseres som et eget prosjekt med budsjett, og nedfelles i skriftlig avtale som beskriver prosjektet inkludert reell markedsverdi av partenes innsats.

    Skriftlig avtale skal være signert av rette vedkommende hos begge parter før prosjektstart.

    Det er et vilkår at begge parter bidrar i prosjektet. Innsatsfordelingen skal avspeile at begge parter er å anse som likeverdige partnere. Det åpnes for at Pasient- og brukerorganisasjonens bidrag i et samarbeidsprosjekt er timebasert arbeidsinnsats som skal beregnes etter reell markedsverdi.

    I forbindelse med det avtalte prosjektet, kan Medlemsfirmaet yte økonomisk bidrag til sekretariatsfunksjonen til en Pasient- og brukerorganisasjon, men skal ikke overta den praktiske administrasjonen av denne.