• Legemiddelindustriens bransjeregler26.5 Aggregert rapportering

    26.5 Aggregert rapportering

    Verdioverføringer knyttet til forskning og utvikling skal rapporteres aggregert. Verdioverføringer som nevnt i 26.4, hvor det foreligger rettslige hinder for individuell rapportering, skal rapporteres aggregert.

    Aggregert informasjon skal oppgis i antall og prosent av totalt antall mottakere, og det aggregerte beløpet som ikke fremkommer individuelt skal oppgis. Når verdioverføringer gjøres indirekte til helsepersonell skal det kun oppgis én gang.

    All rapportering skal skje på EFPIAs standardskjema.