• Legemiddelindustriens bransjeregler26.4 Individuell rapportering

  26.4 Individuell rapportering

  26.4.1 Innhold og forutsetninger for individuell rapportering

  Det som skal rapporteres er:

  1. Fullstendig navn på mottaker (Helseorganisasjonen eller helsepersonellet)
  2. For Helseorganisasjon: registreringssted
  3. For helsepersonell: sted for den vesentlige praksisen
  4. Land for den vesentlige praksisen
  5. Fysisk adresse for den vesentlige praksisen
  6. Verdioverføringer knyttet til overføringer som nevnt i henholdsvis 26.4.2 eller 26.4.3

  All rapportering skal skje på EFPIAs standardskjema.

  For helsepersonell og Helseorganisasjoner er det en forutsetning for individuell rapportering at det ikke foreligger rettslige hinder for offentliggjøring på individuelt nivå.

  For individuell offentliggjøring av overføringer til helsepersonell skal Medlemsfirma sikre at det foreligger behandlingsgrunnlag i samsvar med Personopplysningsloven. Dersom det ikke foreligger behandlingsgrunnlag skal verdioverføringen rapporteres aggregert, se punkt 26.5.

  26.4.2  Individuell rapportering om Helseorganisasjon

  Ved overføring til en Helseorganisasjon skal rapportering skje på individuelt nivå i følgende tilfeller

  a) Støtte (se kapittel 19)

  b) Kjøp i forbindelse med arrangementer (kapittel 17), dekning av eventuelle deltakeravgifter og reise- og oppholdsutgifter skal oppgis som egne poster i skjemaet. (indirekte støtte)

  c) Betaling for oppdrag (kapittel 20). Honorar for oppdrag og dekning av utgifter skal oppgis som to selvstendige poster i skjemaet.

  26.4.3  Individuell rapportering om helsepersonell

  Ved overføring til helsepersonell skal rapportering på individuelt nivå skje i følgende tilfeller:

  a) Støtte til utgifter i forbindelse med arrangementer, slik som deltakeravgifter og reise- og oppholdsutgifter (skal oppgis som egne poster i skjemaet (indirekte støtte))

  b) Betaling for konsulentoppdrag (kapittel 21, 22) som ikke omfattes av bestemmelsene om aggregert rapportering. Honorar for oppdrag og dekning av reise- og oppholdsutgifter skal oppgis som to selvstendige poster i skjemaet.

  Veiledning
  26.4.1 Innhold og forutsetninger for individuell rapportering
  Helseorganisasjon eller helsepersonell?
  Medlemsfirma bør beskrive hvordan firmaet kategoriserer verdioverføringer til enkeltpersonforetak (ENK) i metodenotatet, jf. punkt 26.6. Avhengig av mottaker av verdioverføring anbefaler LMI å følge disse offentliggjøringsprinsippene:
  • Verdioverføringer til enkeltperson- foretak skal offentliggjøres under helsepersonell, med mindre det ville være teknisk vanskelig å gjennomføre for enkelte medlemsfirmaer. Sam- tykke skal alltid innhentes fra ENK eier, uansett om verdiene legges under helsepersonell- eller helse- organisasjonsnivå.
  • Verdioverføringer som går til firmaer (f.eks. AS eller ANS) eid av en eller flere helsepersonell skal offentliggjøres under Helseorganisasjonens navn.
  Individuell rapportering om helsepersonell
  Personvernlovgivningen, som kan variere fra land til land, legger føringer for hvorvidt fullstendige opplysninger kan offentliggjøres. Legg merke til at det ikke skal offentliggjøres helsepersonellnummer eller personnummer i Norge.
  Individuell offentliggjøring av verdioverføringer kan være basert på forskjellige behandlingsgrunnlag etter Personopplysningsloven.
  Dersom Medlemsfirma benytter samtykke som behandlingsgrunnlag, skal Medlemsfirmaene oppfordre til at samtykke gis. Samtykke må oppfylle de krav som stilles i Personopplysningsloven.
  Samtykke kan trekkes tilbake. Dersom samtykke trekkes tilbake før opplysningene er offentliggjort, bortfaller adgangen til å offentliggjøre oversikten over samtlige verdioverføringer foretatt til vedkommende person i perioden som samtykket gjelder for. En rapportering må skje samlet for at det ikke skal skapes et villedende inntrykk. Dersom samtykke trekkes tilbake etter offentliggjøring, må opplysningene på offentliggjøringsskjemaet endres. I stedet må opplysningene publiseres aggregert.
  LMI har oppdatert Samtykke-malen med informasjon i tråd med kravene til GDPR.
  Hvis Medlemgsfirma ikke har behandlings- grunnlag for offentliggjøring av verdioverføringer til den enkelte skal beløpene oppgis aggregert, jf. punkt 26.5
  Punkt 26.4.2 Individuell rapportering om Helseorganisasjon
  Både direkte og indirekte verdioverføringer til Helseorganisasjoner skal offentliggjøres. Der verdioverføringen går til eksempelvis kongressarrangør (som bistår Helseorganisasjon med praktisk organisering av aktivitet som støttes), skal det offentliggjøres på følgende måter:
  • Verdiene offentliggjøres under Helseorganisasjons navn (man kan sette navn av kongressarrangør i parantes); eller
  • Verdiene offentliggjøres under kongressarrangør (i disse tilfellene skal navn på Helseorganisasjon som får nytte av verdien offentliggjøres i parantes).
  26.4.3  Individuell rapportering om helsepersonell
  For Helsepersonell som er ansatt i helseforetak vil reglene i kapittel 17 komme til anvendelse, og dermed vil ikke alternativene i a) om støtte til utgifter i forbindelse med arrangementer, slik som deltakeravgifter og reise- og oppholds-utgifter være relevante. Bokstav a) kan imidlertid komme til anvendelse for f.eks. privatpraktiserende leger. Medlemsfirmaet kan redegjøre ytterligere for denne arten av verdioverføringer i sitt metodenotat, jf. punkt 26.6.