• Legemiddelindustriens bransjeregler21.1 Bruk av Helsepersonell som konsulenter

  21.1 Bruk av Helsepersonell som konsulenter

  Det er tillatt å benytte Helsepersonell som konsulenter og rådgivere, enkeltvis eller i grupper, til oppdrag/tjenester som f.eks. foredrag, møteledelse, deltakelse i kliniske og andre vitenskapelige studier, undervisning av eget personell, deltakelse i Advisory Board (se kapittel 22), og deltakelse i markedsundersøkelser der dette involverer kompensasjon.

  I tråd med avtalene som er inngått mellom LMI og de regionale helseforetakene, samt profesjonsorganisasjonene, plikter Helsepersonell som er ansatt i en virksomhet å gjøre arbeidsgiver kjent med oppdraget, oppdragets art og avtalt godtgjørelse.

  Oppdrag i Advisory Boards og lignende rådgivningsgrupper skal godkjennes av arbeidsgiver. Ansvar for klarering tilligger den ansatte.

  Helsepersonell som omtaler Legemidler i forbindelse med oppdrag for et Medlemsfirma er underlagt reglene om Reklame for Legemidler i henholdsvis kapittel 7 og kapittel 8 selv om oppdraget som sådan ikke er å anse som markedsføring for Legemidler i henhold til Legeforeningens etiske regler. Dette innebærer at foredrag/presentasjon som omtaler Medlemsfirmaets produkter blir å anse som Reklame i henhold til disse Reglene og Medlemsfirmaets prosedyrer, se kapittel 29. Medlemsfirmaet har i slike tilfeller ansvaret for å påse at foredragsholder følger Reklamebestemmelsene.

  Veiledning
  I etiske regler for leger kap II §5 fremgår at «en lege må ikke drive reklame eller markedsføring for medikamenter eller medisinske forbruksartikler. Omtale i faglig-medisinsk sammenheng i artikler, foredrag o.l., uten vinningsøyemed, er ikke å anse som markedsføring». Det er viktig at legers arbeid for industrien
  er i tråd med dette. Informasjon legen gir i sitt foredrag kan være helseinformasjon, det vil si generell og objektiv informasjon om medisinske spørsmål, inkludert utredning og behandling av sykdommer, uten at det dermed klassifiseres som markedsføring. Dersom Medlemsfirmaets Legemidler omtales, må likevel foredraget behandles som «Reklame» i henhold til disse Reglene.