• Legemiddelindustriens bransjeregler19.3 Søknad og skriftlig avtale

  19.3 Søknad og skriftlig avtale

  Støtte kan bare gis etter søknad fra Helse- organisasjon med beskrivelse av formål,  hvordan støtte er tenkt brukt og budsjett.

  Støtten skal nedfelles i skriftlig avtale mellom Medlemsfirma og Helseorganisasjonen før den ytes/utbetales. Avtalen skal klart angi hva støtten går ut på, og dersom mottaker skal yte en  gjenytelse, skal også denne beskrives.

  Både søknad og avtale skal være underskrevet av daglig leder/administrerende direktør eller annen med fullmakt til å representere Helseorganisasjonen.

  Veiledning
  Det er av stor betydning at de formelle reglene følges. Det er et absolutt vilkår for Støtte at det foreligger søknad og skriftlig avtale som beskrevet i dette punkt 19.3.
  Muligheten til å søke om Støtte skal aldri benyttes som salgsfremmende tiltak av Medlemsfirma.